• Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 1 - Những khái niệm và định luật cơ sở của hoá học. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Nguyên tử, nguyên tố hoá học, phân tử, đơn chất, hợp chất, định luật bảo toàn khối lượng (hay định luật Lomonossow - Lavoisier), nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tư, đơn chất, hợp chất,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vlute 27/07/2021 57 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 2 - Nguyên tử và quang phổ nguyên tử. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chuyển dịch electron trong nguyên tử hydro, một số thuyết cấu tạo nguyên tử cổ điển, thuyết cấu tạo nguyên tử John Dalton (1803), thuyết cấu tạo nguyên tử của Joseph John Thompson (1897), mật độ phân bố electron,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vlute 27/07/2021 50 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 3 - Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sơ lược lịch sử phát triển hệ thống tuần hoàn, Định luật tuần hoàn Mendeleev, bảng hệ thống tuần hoàn hiện đại, cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số oxy hóa,… Mời các bạn cùng...

   29 p vlute 27/07/2021 54 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 4 - Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, các loại liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, các tính chất liên kết cộng hóa trị, tính định hướng của liên kết cộng hóa trị, thuyết lai hóa, sự phân cực của liên kết cộng hóa trị,… Mời các bạn...

   103 p vlute 27/07/2021 55 1

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 5 - Cấu tạo chất khí – lỏng – rắn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thuyết động lực học phân tử: các chất khí; thuyết động lực học phân tử: các chất rắn; quá trình chuyển pha; cấu trúc tinh thể của các kim loại;… Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 27/07/2021 56 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 6 - Nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về nhiệt động hóa học và nhiệt hóa học, thông số và hàm số trạng thái, phương trình nhiệt hóa học, một số giá trị nhiệt hòa tan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 27/07/2021 55 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 7 - Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Entropi, với hệ cô lập, định luật Nernst (nguyên lý 3 của nhiệt động học), sự thay đổi Entropi với một số quá trình, thế đẳng áp và chiều của quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 27/07/2021 49 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 8 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 8 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 8: Tốc độ và cơ chế phản ứng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tốc độ phản ứng, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ảnh hưởng của nồng độ, ảnh hưởng của nhiệt đo, qui tắc Van’t Hoff, qui tắc Arrhenius,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 27/07/2021 53 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 9 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 9 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 9 - Cân bằng hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng, cân bằng động học, hằng số cân bằng, định luật tác dụng khối lượng, tính chất của hằng số cân bằng, cân bằng dị thể, chuyển dịch cân bằng nguyên lý Le Chatelier,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 27/07/2021 37 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 11 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 11 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 11 - Dung dịch lỏng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về dung dịch, các loại dung dịch, sự tạo thành dung dịch, sự thay đổi năng lượng khi tạo thành dung dịch, tính chất Enthalpy của dung dịch, quá trình hòa tan, các loại nồng độ dung dịch, độ tan và dung dịch bão hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vlute 27/07/2021 40 1

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 12 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 12 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 12 - Dung dịch điện ly. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số tính chất dung dịch acid – base – muối, hệ số Van’t Hoff, khái niệm về sự dẫn diện trong dung dịch, độ dẫn điện, sự điện ly và thuyết điện ly, độ điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu hằng số điện ly,… Mời các bạn cùng tham...

   22 p vlute 27/07/2021 39 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 13 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 13 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 13 - Cân bằng ion của nước. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự điện ly của nước và tích số ion của nước, lý thuyết Acid - Base thuyết Acid – Base Bronsted-Lowry, thuyết Acid – Base Lewis, chỉ số hydro (pH), tính pH của các dung dịch điện ly, chất chỉ thị màu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vlute 27/07/2021 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số