• Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 2 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 2 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, lấy mẫu tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 30/06/2019 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 1 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 1 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê, thu thập dữ liệu và thống kê mô tả, thống kê suy diễn và mô hình xác suất, sơ lược lịch sử thống kê, một số khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p vlute 30/06/2019 6 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 5 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 5 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 5: Xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức về xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p vlute 30/06/2019 8 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 8 - Phan Thanh Hồng (tt)

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 8 - Phan Thanh Hồng (tt)

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 8: Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt giải thuyết về tham số tổng thể, mức ý nghĩa của kiểm định, giá trị tới hạn, giải thuyết không, giải thuyết đối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p vlute 30/06/2019 6 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 6 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 6 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 6: Phân phối của các tham số mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối của trung bình mẫu, phân phối của tỷ lệ mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vlute 30/06/2019 6 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 7 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 7 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 7: Khoảng tin cậy" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể, khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể, xác định cơ mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p vlute 30/06/2019 8 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 11 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 11 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 11: Kiểm định khi - bình phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định khi - bình phương về tính độc lập, kiểm định khi - bình phương về sự phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p vlute 30/06/2019 7 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 3 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 3 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt dữ liệu bằng bảng tần số, biểu đồ mô tả hình dáng phân phối của tập dữ liệu, mô tả dữ liệu định tính, biểu đồ mô tả mối quan hệ giữa hai biến định lượng. Mời các bạn cùng tham...

   102 p vlute 30/06/2019 7 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 4 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 4 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 4: Các đại lượng thống kê mô tả" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đại lượng mô tả tập trung, các đại lượng mô tả sự phân tán, phân vị, tứ phân, độ trải giữa, biểu đồ hộp và râu, sử dụng kết hợp trung bình và độ lệch chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 30/06/2019 6 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 10 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 10 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 10: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phân tích phương sai, phân tích phương sai một yếu tố, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích sâu INOVA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 30/06/2019 6 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 12 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 12 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 12: Hồi quy tuyến tính đơn biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng bằng phương pháp bình phương bé nhất, giải thuyết của mô hình sai số chuẩn của ước lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vlute 30/06/2019 5 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 14 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 14 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 14: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định dấu về trung vị của một tổng thể, kiểm định tổng hạng Wilcoxon, kiểm định dấu và hạng Wilcoxon, kiểm định Kruskal Wallis cho nhiều mẫu độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo,

   34 p vlute 30/06/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook