• Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4+5 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4+5 - TS. Đồng Huy Giới

  Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật (Tính hướng của Thực vật, các hormon Thực vật (Phytohormon), quang chu kỳ và phytocrom), các hoạc thức tiến hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 27/07/2019 12 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 1: Tổng quan tổ chức của cơ thể sống” cung cấp cho người học các đặc trưng cơ bản của sự sống, cấu trúc tế bào nhân sơ, cấu trúc tế bào nhân chuẩn; nguồn gốc, vị trí, cấu tạo, chức năng của các loại mô thực vật;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 27/07/2019 28 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 3: Sự phân bào và sinh sản của sinh vật” cung cấp cho người học các kiến thức: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân, giảm phân và quá trình hình thành giao tử, các hình thức sinh sản ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 27/07/2019 11 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 2: Năng lượng và sự trao đổi chất” cung cấp cho người học các kiến thức về Sự trao đổi chất và thông tin qua màng TB; năng lượng sinh học; hô hấp nội bào; quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p vlute 27/07/2019 13 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 2 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 2 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, lấy mẫu tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 30/06/2019 19 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 1 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 1 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê, thu thập dữ liệu và thống kê mô tả, thống kê suy diễn và mô hình xác suất, sơ lược lịch sử thống kê, một số khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p vlute 30/06/2019 15 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 5 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 5 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 5: Xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức về xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p vlute 30/06/2019 20 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 8 - Phan Thanh Hồng (tt)

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 8 - Phan Thanh Hồng (tt)

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 8: Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt giải thuyết về tham số tổng thể, mức ý nghĩa của kiểm định, giá trị tới hạn, giải thuyết không, giải thuyết đối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p vlute 30/06/2019 17 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 6 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 6 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 6: Phân phối của các tham số mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối của trung bình mẫu, phân phối của tỷ lệ mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vlute 30/06/2019 15 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 7 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 7 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 7: Khoảng tin cậy" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể, khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể, xác định cơ mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p vlute 30/06/2019 19 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 11 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 11 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 11: Kiểm định khi - bình phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định khi - bình phương về tính độc lập, kiểm định khi - bình phương về sự phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p vlute 30/06/2019 18 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 3 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng: Phần 3 - Phan Thanh Hồng

  Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt dữ liệu bằng bảng tần số, biểu đồ mô tả hình dáng phân phối của tập dữ liệu, mô tả dữ liệu định tính, biểu đồ mô tả mối quan hệ giữa hai biến định lượng. Mời các bạn cùng tham...

   102 p vlute 30/06/2019 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook