• Bài giảng Thực hành Công nghệ vi sinh -

  Bài giảng Thực hành Công nghệ vi sinh -

  Bài giảng Thực hành Công nghệ vi sinh gồm 10 bài thực hành, được viết theo trình tự với các mục: Mục tiêu và yêu cầu, kiến thức lý thuyết, nội dung thực hành (trình bày chi tiết các bước trong thí nghiệm thực hành), kiểm tra và đánh giá. Các bài thực hành nhằm minh họa, chứng minh lý thuyết của các quá trình: Lên men thu nhận sinh khối vi sinh vật,...

   69 p vlute 26/01/2022 51 0

 • Bài giảng Thực hành Hóa học đại cương

  Bài giảng Thực hành Hóa học đại cương

  Hóa học đại cương là môn học tổng hợp kiến thức về cấu tạo chất, kiến thức về cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học. Thực hành hóa học đại cương là một module trong học phần Hóa học đại cương, được giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất. Phần thực hành củng cố cho người học nội dung kiến thức, đồng thời phát triển các kỹ năng...

   99 p vlute 26/01/2022 63 0

 • Bài giảng môn Hóa kỹ thuật đại cương

  Bài giảng môn Hóa kỹ thuật đại cương

  Bài giảng Hóa kỹ thuật đại cương được biên soạn nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, quan trọng trong ngành Hóa học, tuy chưa đi sâu vào công nghệ cơ sở sản xuất nhưng giúp cho sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản khi tiếp xúc với công nghệ sản xuất một sản phẩm về công nghệ hóa học.

   120 p vlute 26/01/2022 59 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 1 - Những khái niệm và định luật cơ sở của hoá học. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Nguyên tử, nguyên tố hoá học, phân tử, đơn chất, hợp chất, định luật bảo toàn khối lượng (hay định luật Lomonossow - Lavoisier), nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tư, đơn chất, hợp chất,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vlute 27/07/2021 113 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 2 - Nguyên tử và quang phổ nguyên tử. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chuyển dịch electron trong nguyên tử hydro, một số thuyết cấu tạo nguyên tử cổ điển, thuyết cấu tạo nguyên tử John Dalton (1803), thuyết cấu tạo nguyên tử của Joseph John Thompson (1897), mật độ phân bố electron,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vlute 27/07/2021 104 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 3 - Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sơ lược lịch sử phát triển hệ thống tuần hoàn, Định luật tuần hoàn Mendeleev, bảng hệ thống tuần hoàn hiện đại, cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số oxy hóa,… Mời các bạn cùng...

   29 p vlute 27/07/2021 94 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 4 - Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, các loại liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, các tính chất liên kết cộng hóa trị, tính định hướng của liên kết cộng hóa trị, thuyết lai hóa, sự phân cực của liên kết cộng hóa trị,… Mời các bạn...

   103 p vlute 27/07/2021 100 1

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 5 - Cấu tạo chất khí – lỏng – rắn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thuyết động lực học phân tử: các chất khí; thuyết động lực học phân tử: các chất rắn; quá trình chuyển pha; cấu trúc tinh thể của các kim loại;… Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 27/07/2021 96 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 6 - Nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về nhiệt động hóa học và nhiệt hóa học, thông số và hàm số trạng thái, phương trình nhiệt hóa học, một số giá trị nhiệt hòa tan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 27/07/2021 100 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 7 - Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Entropi, với hệ cô lập, định luật Nernst (nguyên lý 3 của nhiệt động học), sự thay đổi Entropi với một số quá trình, thế đẳng áp và chiều của quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 27/07/2021 94 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 8 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 8 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 8: Tốc độ và cơ chế phản ứng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tốc độ phản ứng, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ảnh hưởng của nồng độ, ảnh hưởng của nhiệt đo, qui tắc Van’t Hoff, qui tắc Arrhenius,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 27/07/2021 97 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 9 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 9 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 9 - Cân bằng hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng, cân bằng động học, hằng số cân bằng, định luật tác dụng khối lượng, tính chất của hằng số cân bằng, cân bằng dị thể, chuyển dịch cân bằng nguyên lý Le Chatelier,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 27/07/2021 85 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số