• Bài giảng Hóa đại cương: Chương 11 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 11 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 11 - Dung dịch lỏng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về dung dịch, các loại dung dịch, sự tạo thành dung dịch, sự thay đổi năng lượng khi tạo thành dung dịch, tính chất Enthalpy của dung dịch, quá trình hòa tan, các loại nồng độ dung dịch, độ tan và dung dịch bão hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vlute 27/07/2021 84 1

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 12 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 12 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 12 - Dung dịch điện ly. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số tính chất dung dịch acid – base – muối, hệ số Van’t Hoff, khái niệm về sự dẫn diện trong dung dịch, độ dẫn điện, sự điện ly và thuyết điện ly, độ điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu hằng số điện ly,… Mời các bạn cùng tham...

   22 p vlute 27/07/2021 85 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 13 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 13 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 13 - Cân bằng ion của nước. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự điện ly của nước và tích số ion của nước, lý thuyết Acid - Base thuyết Acid – Base Bronsted-Lowry, thuyết Acid – Base Lewis, chỉ số hydro (pH), tính pH của các dung dịch điện ly, chất chỉ thị màu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vlute 27/07/2021 85 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 14 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 14 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 14: Cân bằng trong dung dịch - Chất điện ly khó tan. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chất điện ly khó tan, cân bằng trong dung dịch, tích số tan, tích số tan và độ tan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 27/07/2021 79 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 15 - Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân – trung hòa. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện ly, phản ứng thủy phân và cân bằng thủy phân, chuẩn độ axit – bazơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 27/07/2021 70 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 16 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 16 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 16 - Điện hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, nguyên tố Galvanic và điện cực, thế điện cực, sức điện động của nguyên tố Galvanic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p vlute 27/07/2021 77 0

 • Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  'Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ' được biên soạn với các kiến thức kỹ thuật thực hành hóa hữu cơ; tổng hợp B-naphthol da cam; tổng hợp dibenzylideneacetone; tổng hợp aspirinl tổng hợp xà phòng; tổng hợp ethyl acetate...

   52 p vlute 24/05/2021 164 1

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 1: Tổng quan tổ chức của cơ thể sống” cung cấp cho người học các đặc trưng cơ bản của sự sống, cấu trúc tế bào nhân sơ, cấu trúc tế bào nhân chuẩn; nguồn gốc, vị trí, cấu tạo, chức năng của các loại mô thực vật;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 27/03/2021 155 4

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 2: Năng lượng và sự trao đổi chất” cung cấp cho người học các kiến thức về Sự trao đổi chất và thông tin qua màng TB; năng lượng sinh học; hô hấp nội bào; quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p vlute 27/03/2021 166 2

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 3: Sự phân bào và sinh sản của sinh vật” cung cấp cho người học các kiến thức: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân, giảm phân và quá trình hình thành giao tử, các hình thức sinh sản ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 27/03/2021 166 2

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4, 5 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4, 5 - TS. Đồng Huy Giới

  Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật (Tính hướng của Thực vật, các hormon Thực vật (Phytohormon), quang chu kỳ và phytocrom), các hoạc thức tiến hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 27/03/2021 111 3

 • Bài giảng Nấm ăn và vi nấm - ThS. Lê Lý Thùy Trâm

  Bài giảng Nấm ăn và vi nấm - ThS. Lê Lý Thùy Trâm

  Bài giảng Nấm ăn và vi nấm do Thạc sĩ Lê Lý Thùy Trâm biên soạn có kết cấu nội dung gồm 5 chương trình bày các vấn đề về: Đại cương về giới nấm, các đặc điểm sinh học của nấm, nấm trồng, kỹ thuật trồng một số loại nấm quen thuộc, vi nấm. Mời các bạn tham khảo để học tập hiệu quả hơn.

   136 p vlute 29/04/2020 282 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số