• Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 1 - Lê Bá Huy

  Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 1 - Lê Bá Huy

  Độc học môi trường căn bản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về độc học môi trường; độc học môi trường đất, trầm tích; độc học môi trường nước; độc học môi trường không khí; độc chất kim loại nặng; độc tố sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   338 p vlute 25/12/2021 21 0

 • Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 2 - Lê Bá Huy

  Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 2 - Lê Bá Huy

  Tiếp nội dung phần 1, Độc học môi trường căn bản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: chất độc hóa học; chất độc trong chiến tranh; tích lũy, phản xạ của sinh vật với độc chất, độc tố; một số quá trình gây độc điển hình trong môi trường sinh thái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   301 p vlute 25/12/2021 22 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần bài tập): Phần 1

  Ebook Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần bài tập): Phần 1

  Ebook Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần bài tập): Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa hóa học và cấu tạo phân tử, nhiệt hóa học, cân bằng hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p vlute 25/09/2021 112 1

 • Ebook Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần bài tập): Phần 2

  Ebook Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần bài tập): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần bài tập) sẽ cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: Dung dịch, dung dịch chất điện ly, động hóa học, các quá trình điện hóa, hiện tượng bề mặt - Dung dịch keo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p vlute 25/09/2021 75 1

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 1 - Những khái niệm và định luật cơ sở của hoá học. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Nguyên tử, nguyên tố hoá học, phân tử, đơn chất, hợp chất, định luật bảo toàn khối lượng (hay định luật Lomonossow - Lavoisier), nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tư, đơn chất, hợp chất,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vlute 27/07/2021 56 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 2 - Nguyên tử và quang phổ nguyên tử. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Chuyển dịch electron trong nguyên tử hydro, một số thuyết cấu tạo nguyên tử cổ điển, thuyết cấu tạo nguyên tử John Dalton (1803), thuyết cấu tạo nguyên tử của Joseph John Thompson (1897), mật độ phân bố electron,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vlute 27/07/2021 49 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 3 - Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sơ lược lịch sử phát triển hệ thống tuần hoàn, Định luật tuần hoàn Mendeleev, bảng hệ thống tuần hoàn hiện đại, cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số oxy hóa,… Mời các bạn cùng...

   29 p vlute 27/07/2021 52 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 4 - Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, các loại liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, các tính chất liên kết cộng hóa trị, tính định hướng của liên kết cộng hóa trị, thuyết lai hóa, sự phân cực của liên kết cộng hóa trị,… Mời các bạn...

   103 p vlute 27/07/2021 53 1

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 5 - Cấu tạo chất khí – lỏng – rắn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thuyết động lực học phân tử: các chất khí; thuyết động lực học phân tử: các chất rắn; quá trình chuyển pha; cấu trúc tinh thể của các kim loại;… Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 27/07/2021 55 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 6 - Nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về nhiệt động hóa học và nhiệt hóa học, thông số và hàm số trạng thái, phương trình nhiệt hóa học, một số giá trị nhiệt hòa tan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 27/07/2021 53 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 7 - Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Entropi, với hệ cô lập, định luật Nernst (nguyên lý 3 của nhiệt động học), sự thay đổi Entropi với một số quá trình, thế đẳng áp và chiều của quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 27/07/2021 48 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 8 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 8 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 8: Tốc độ và cơ chế phản ứng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tốc độ phản ứng, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ảnh hưởng của nồng độ, ảnh hưởng của nhiệt đo, qui tắc Van’t Hoff, qui tắc Arrhenius,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 27/07/2021 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số