• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 Hàm và Cấu trúc chương trình do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về Hàm, ưu điểm của Hàm, đầu vào và đầu ra của Hàm, tham số của hàm, gọi theo tham chiếu,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   40 p vlute 28/08/2019 12 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 3 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 3 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 3 Dòng điều khiển do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Điều khiển tuần tự: Lệnh đơn và lệnh phức, điều khiển rẽ nhánh, câu lệnh lựa chọn switch, điều khiển Vòng Lặp- For,...

   41 p vlute 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 Giới thiệu do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình, phân loại ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình C/C++,...

   53 p vlute 28/08/2019 13 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 2 giúp người học hiểu về "Kiểu, toán tử và biểu thức". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quy ước về đặt tên trong C/C++, kiểu dữ liệu cơ bản, những kiểu dữ liệu dẫn xuất, hằng – khai báo và sử dụng, biến – khai báo và sử dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p vlute 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 6 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 6 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 6 trình bày về "Cấu trúc và Lớp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về Cấu trúc (Struct), khai báo cấu trúc, khai báo biến kiểu cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, truy cập đến thành phần của cấu trúc,...

   63 p vlute 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 Bảng và Con trỏ do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp kiến thức về Khái niệm về Bảng (Mảng), mảng một chiều, khai báo bảng (mảng) một chiều, các qui tắc về bảng (mảng), khởi tạo bảng (mảng) một chiều,...

   63 p vlute 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 7 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 7 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Nội dung Bài 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kế thừa và Đa xạ", cụ thể như: Khái niệm về Kế thừa, khai báo lớp kế thừa đơn, quyền truy cập, kiểu kế thừa, đa kế thừa, hàm thuần ảo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p vlute 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 1 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 1 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 1: Tác từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa từ, từ vựng, tách từ, mở rộng bài toán. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   14 p vlute 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 2 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 2 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 2: Gán nhãn từ loại" cung cấp cho người học các kiến thức: PennTreebank, Hidden Markov model, conditional random fields, đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vlute 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 3 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 3 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 3: Nhận dạng thực thể có tên" cung cấp cho người học các kiến thức: Thực thể có tên, hướng dẫn gán nhãn, phương pháp dựa trên máy học có giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vlute 28/08/2019 8 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 4 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 4 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 4: Phân lớp văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền xử lý, biểu diễn nhị phân, Tf-idf, Bayes rule, LibSVM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vlute 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 5 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 5 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 5: Hệ hỏi đáp" cung cấp cho người học các kiến thức về hỏi đáp, các loại câu hỏi, cách tiếp cận IR, ma trận từ - văn bản, Wolfram Alpha,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vlute 28/08/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook