• Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức được biên soạn với mục đích giới thiệu cho sinh viên trong chương trình đào tạo khoa học máy tính ở bậc đại học. Giáo trình được chia thành chín chương và được chia thành 2 phần. Giáo trình phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về các đối tượng sẽ nghiên cứu, lớp automat đầu...

   89 p vlute 31/03/2021 9 0

 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn, Automat đẩy xuống, các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p vlute 31/03/2021 10 0

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 1

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 1

  Cuốn sách Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ trình bày một cách sâu sắc, đầy đủ và tổng quan nhất về lý thuyết trình biên dịch hiện nay. Trong cuốn sách này, các tác giả đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của việc thiết kế trình biên dịch như: Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, kiểm tra kiểu, xử lý bộ...

   95 p vlute 31/03/2021 5 0

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2 trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và phiên dịch tựa cú pháp. Các giải pháp được sử dụng cho việc thiết kế các trình biên dịch không những có ích cho nhưng ai quan tâm đến việc thiết kế các ngôn ngữ lập trình mà còn có ích cho...

   39 p vlute 31/03/2021 6 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 1: Mở đầu

  Chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc các chương trình C++ và cách thức biên dịch chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng sẽ được thảo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm...

   15 p vlute 25/03/2021 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 2: Biểu thức

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 2: Biểu thức

  C++ cung cấp các toán tử cho việc soạn thảo các biểu thức toán học, quan hệ, luận lý, trên bit, và điều kiện. Nó cũng cung cấp các toán tử cho ra các kết quả phụ hữu dụng như là gán, tăng, và giảm. Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu thức. Một biểu thức là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.

   11 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 3: Lệnh

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 3: Lệnh

  Chương này giới thiệu các hình thức khác nhau của các câu lệnh C++ để soạn thảo chương trình. Các lệnh trình bày việc xây dựng các khối ở mức độ thấp nhất của một chương trình. Nói chung mỗi lệnh trình bày một bước tính toán có một tác động chính yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   13 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 4: Hàm

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 4: Hàm

  Chương này mô tả những hàm do người dùng định nghĩa như là một trong những khối chương trình C++. Hàm cung cấp một phương thức để đóng gói quá trình tính toán một cách dễ dàng để được sử dụng khi cần. Định nghĩa hàm gồm hai phần: giao diện và thân.

   12 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu. Chương này giới thiệu về mảng, con trỏ, các kiểu dữ liệu tham chiếu và minh họa cách dùng chúng để định nghĩa các biến.

   16 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

  Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức, thông điệp, và quan hệ của chúng sẽ được thảo luận trong phần này. Thêm vào đó là sự trình bày của những đặc điểm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng như tính bao gói, tính thừa kế,...

   12 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 7: Lớp

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 7: Lớp

  Chương này giới thiệu cấu trúc lớp C++ để định nghĩa các kiểu dữ liệu mới. Một kiểu dữ liệu mới gồm hai thành phần như sau: Đặc tả cụ thể cho các đối tượng của kiểu, tập các thao tác để thực thi các đối tượng.

   26 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 8: Tái định nghĩa

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 8: Tái định nghĩa

  Chương 8 - Tái định nghĩa. Chương này thảo luận về tái định nghĩa hàm và toán tử trong C++. Thuật ngữ tái định nghĩa (overloading) nghĩa là ‘cung cấp nhiều định nghĩa’. Tái định nghĩa hàm liên quan đến việc định nghĩa các hàm riêng biệt chia sẻ cùng tên, mỗi hàm có một dấu hiệu duy nhất.

   24 p vlute 25/03/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số