• Bài giảng Mạng máy tính - Phạm Quốc Hùng

  Bài giảng Mạng máy tính - Phạm Quốc Hùng

  Bài giảng Mạng máy tính do Phạm Quốc Hùng biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về mạng máy tính, mô hình OSI và TCP IP, tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng – giao thức IP.

   148 p vlute 31/03/2020 5 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao với Java

  Bài giảng Lập trình nâng cao với Java

  Bài giảng Lập trình nâng cao với Java nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho các bạn sinh viên chuyên ngành về: Kế thừa và đa hình trong Java, xử lý ngoại lệ, bài tập và thảo luận về Case study ATM, thao tác tệp, kiểu Collections, generic trong Java,...

   170 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java

  Nội dung chính của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng, lớp và đối tượng, bài tập và thảo luận về Lớp và đối tượng, gói trong java,...

   84 p vlute 31/03/2020 5 0

 • Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL

  Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL

  Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL cung cấp các kiến thức cơ bản về: Tổng quan về PHP & MYSQL, cấu trúc điều khiển TRNG PHP, làm việc với dữ liệu FRM, làm việc với dữ liệu mảng TRNG PHP, lập trình hướng đối tượng

   128 p vlute 31/03/2020 3 0

 • Bài giảng môn Tương tác người - máy

  Bài giảng môn Tương tác người - máy

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng môn Tương tác người - máy thông qua tìm hiểu nội dung các chương học sau: chương 1 giới thiệu chung, chương 2 tổ chức tương tác, chương 3 thiết kế tương tác người - máy, chương 4 mô hình hệ thống, chương 5 đánh giá hệ thống, chương 6 thiết kế giao diện người dùng.

   515 p vlute 31/03/2020 6 0

 • Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 1 trình bày các khái niệm về phần mềm. Nội dung cụ thể bài 1 bao gồm: Tầm quan trọng của phần mềm, tiến hóa phần mềm và thách thức, kỹ nghệ phần mềm, tiến trình phần mềm và chất lượng phần mềm.

   39 p vlute 30/03/2020 4 0

 • Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài mở đầu - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài mở đầu - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài mở đầu giới thiệu các thông tin chung, mục tiêu môn học, hình thức kiểm tra, đánh giá, các nội dung chính của môn học kỹ nghệ phần mềm.

   8 p vlute 30/03/2020 4 0

 • Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 2 có nội dung trình bày các định nghĩa, khái niệm về kỹ nghệ phần mềm, lịch sử phát triển và các mô hình tiến trình của kỹ nghệ phần mềm.

   50 p vlute 30/03/2020 3 0

 • Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 6 trình bày các hoạt động thiết kế bao gồm thiết kế kiến trúc và thiết kế giao diện. Tham khảo nội dung chi tiết bài giảng để hiểu rõ hơn về thiết kế phần mềm.

   61 p vlute 30/03/2020 6 0

 • Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 7 trình bày vấn đề thiết kế hướng đối tượng. Các nội dung được đề cập trong bài học này bao gồm: Vấn đề tồn tại trong hướng kiến trúc, khái niệm liên quan đến đối tượng, ngôn ngữ UML, phân tích hướng đối tượng, thiết kế hướng đối tượng, sử dụng mẫu thiết kế.

   54 p vlute 30/03/2020 5 0

 • Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 8 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 8 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 8 trình bày các nội dung trong lập trình kỹ nghệ phần mềm. Các nội dung chi tiết được trình bày ở bài 8 bao gồm ngôn ngữ lập trình, phong cách lập trình, lập trình tránh lỗi, lập trình hướng hiệu quả.

   78 p vlute 30/03/2020 3 0

 • Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 9 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 9 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

  Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 9 trình bày các khái niệm xác minh, thẩm định, rà soát phần mềm, kiểm thử phần mềm. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

   64 p vlute 30/03/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook