TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ


A. THÔNG TIN CHUNG:


 • Tên phòng: Trung tâm Thông tin – Thư viện

 • Tên tiếng Anh: Library and Information Center

 • Địa chỉ: Cơ sở 1, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 • Điện thoại:
  Hiện tại, Trung tâm Thông tin – Thư viện có 04 nhân sự.
  Trong đó: Có người 01 trong Biên chế, 03 Hợp đồng tạo nguồn.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:


1. CHỨC NĂNG:


Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các mặt công tác sau:


 • 1.1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về phương hướng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện (Trung tâm TT-TV) nhằm thu hút người học đến thư viện để nghiên cứu và học tập;

 • 1.2. Thu thập, lưu trữ, bảo quản, cung cấp, phổ biến thông tin, tư liệu khoa học và hỗ trợ khai thác nguồn thông tin cho cán bộ, người học phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) và ứng dụng sản xuất trong nhà trường;

 • 1.3. Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT), Website trường phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH;

 • 1.4. Công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của Trung tâm TT-TV;

 • 1.5. Chức năng văn hóa, giáo dục và giải trí;

2. NHIỆM VỤ:


 • 1. Xây dựng và triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác thông tin – thư viện hàng năm, ngắn hạn, dài hạn theo hướng hiện đại hóa;

 • 2. Lập kế hoạch bổ sung, sưu tập nguồn tài nguyên thông tin dạng in ấn, điện tử,…phù hợp với mục tiêu, tiêu chí đào tạo của Trường;

 • 3. Thanh lọc những tài liệu cũ, kém chất lượng để đảm bảo chất lượng nguồn thông tin theo quy định;

 • 4. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong, ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường. Thu nhận, bảo quản các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn, luận án của công chức, viên chức và người học, chương trình đào tạo, tập bài giảng, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện và các tài liệu khác;

 • 5. Tổ chức các hoạt động thông tin thư mục, giới thiệu sách mới và các hoạt động thông tin tư liệu khác đến bạn đọc; hướng dẫn bạn đọc mượn giáo trình, sách, báo và tài liệu tham khảo;

 • 6. Quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị có trình độ, năng lực đáp ứng sự phát triển đi lên của Trung tâm và nhà Trường. Quản lý kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Trung tâm theo quy định;

 • 7. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục… theo quy định về công tác thông tin, thư viện. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và phục vụ bạn đọc;

 • 8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu theo quy định của Trường và quy định của pháp luật;

 • 9. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ, chia sẽ nguồn thông tin với các Trung tâm Thông tin – Thư viện thuộc các trường đại học trong và ngoài nước;

 • 10. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng và báo cáo đột xuất theo quy định;

 • 11. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 11 năm 2014


HIỆU TRƯỞNGTM. TRUNG TÂM TT-TV

PT. Trung tâm TT-TVCao Hùng PhiNguyễn Thị Ràng

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook