• Bài tập lớn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2

  Bài tập lớn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2

  Tài liệu trả lời 2 câu hỏi lớn về học thuyết giá trị thặng dư. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN đang theo học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 24/06/2022 6 0

 • Bài tập lớn môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Vì sao nói giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có đủ điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt Nam thế kỷ XX? Điều kiện nào là điều kiện quan trọng nhất?

  Bài tập lớn môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Vì sao nói giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có đủ điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt Nam thế kỷ XX? Điều kiện nào là điều kiện quan trọng nhất?

  Mời các ban cùng tham khảo bài tập lớn môn "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" để cùng tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề: Vì sao nói giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có đủ điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt Nam thế kỷ XX? Điều kiện nào là điều kiện quan trọng nhất?.

   13 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 1

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 1

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 1 có nội dung trình bày về học thuyết giá trị; điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; quy luật giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản; tiền...

   94 p vlute 18/04/2022 24 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 2

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến...

   114 p vlute 18/04/2022 23 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 1

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 1

  "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 1" có nội dung trình bày về nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; các cặp phạm trù cơ bản của...

   71 p vlute 18/04/2022 20 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa duy vật lịch sử; sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại...

   34 p vlute 18/04/2022 21 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Đỗ Minh Sơn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Đỗ Minh Sơn

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Đỗ Minh Sơn" cung cấp cho học viên những kiến thức về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   55 p vlute 18/04/2022 20 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - Đỗ Minh Sơn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - Đỗ Minh Sơn

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Đỗ Minh Sơn" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn...

   85 p vlute 18/04/2022 24 0

 • Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   64 p vlute 25/12/2021 63 0

 • Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 25/12/2021 51 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật; Trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vlute 26/08/2021 99 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 Những vấn đề cơ bản về pháp luật cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc, khái niệm pháp luật những vấn đề cơ bản về pháp luật; bản chất của pháp luật; Thuộc tính của pháp luật; Chức năng, vai trò của pháp luật; Quan hệ pháp luật - các hiện tượng xã hội khác; Kiểu pháp luật,...

   36 p vlute 26/08/2021 90 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số