• Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2019): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2019): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam phần 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p vlute 21/10/2022 6 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2019): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2019): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam phần 2 cung cấp cho các bạn những kiến thức về Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến công cuộc đổi mới (1975-2018). Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p vlute 21/10/2022 5 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1 trình bày các nội dung: Hướng dẫn phương pháp học tập và ôn thi hiệu quả; đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lê nin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia...

   40 p vlute 22/07/2022 41 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị)" trình bày các nội dung: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế...

   68 p vlute 22/07/2022 43 0

 • Giáo trình Luật Dân sự: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm Luật Dân sự Việt Nam; quan hệ pháp Luật Dân sự; giao dịch dân sự; thời hạn, thời hiệu; tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   445 p vlute 22/07/2022 41 0

 • Giáo trình Luật Dân sự: Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghệ và quyền đối với giống cây trồng, chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài....

   370 p vlute 22/07/2022 43 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1 giới thiệu tới người đọc hệ thống câu hỏi và trả lời về: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh,...

   62 p vlute 22/07/2022 40 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2 giới thiệu tới người đọc hệ thống câu hỏi và trả lời về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người. Mời các bạn cùng tham...

   55 p vlute 22/07/2022 36 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật hình sự trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm cụ của luật hình sự và khoa học luật hình sự, lịch sử luật hình sự Việt Nam, các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, đạo luật hình sự, trách nhiệm, khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p vlute 22/07/2022 35 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật hình sự trình bày các nội dung: Cấu thành phạm tội, khách thể của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn phạm tội, đồng phạm, các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p vlute 22/07/2022 33 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1 giới thiệu tới người đọc hệ thống câu hỏi và trả lời về: Khái niệm về triết học và triết học Mác Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p vlute 22/07/2022 43 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2 giới thiệu tới người đọc hệ thống câu hỏi và trả lời về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p vlute 22/07/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số