• Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   64 p vlute 25/12/2021 10 0

 • Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 25/12/2021 9 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật; Trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vlute 26/08/2021 52 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 Những vấn đề cơ bản về pháp luật cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc, khái niệm pháp luật những vấn đề cơ bản về pháp luật; bản chất của pháp luật; Thuộc tính của pháp luật; Chức năng, vai trò của pháp luật; Quan hệ pháp luật - các hiện tượng xã hội khác; Kiểu pháp luật,...

   36 p vlute 26/08/2021 46 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc nhà nước; Khái niệm, bản chất nhà nước; Thuộc tính nhà nước; Chức năng nhà nước; Kiểu và hình thức nhà nước; Bộ máy nhà nước; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   69 p vlute 26/08/2021 87 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan hệ pháp luật; Qui phạm pháp luật; Hệ thống pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vlute 26/08/2021 54 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 Luật hiến pháp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật hiến pháp; Một số nội dung cơ bản của hiến pháp năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vlute 26/08/2021 72 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 Pháp luật lao động cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật lao động; Hợp đồng lao động; Tiền lương; Thời gian làm việc, nghỉ ngơi; Bảo hiểm xã hội; Tranh chấp lao động; Quyền, nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ; Công đoàn.

   44 p vlute 26/08/2021 54 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 Luật hành chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về luật hành chính; Một số nội dung cơ bản của luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vlute 26/08/2021 45 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 Luật dân sự cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật dân sự; Một số nội dung cơ bản của bộ luật dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vlute 26/08/2021 56 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 9 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 9 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 9 Luật hôn nhân và gia đình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về luật hôn nhân và gia đình; Một số nội dung cơ bản về luật hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vlute 26/08/2021 37 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 10 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 10 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 10 Luật hình sự và luật tố tụng hình sự cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát Luật hình sự; Một số nội dung cơ bản về Luật hình sự; Khái quát Luật tố tụng hình sự; Một số nội dung cơ bản về Luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vlute 26/08/2021 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số