• Bài giảng Luật Thương mại: Bài 3 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Luật Thương mại: Bài 3 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 3: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân" trình bày được các nội dung về doanh nghiệp tư nhân bao gồm khái niệm, đặc điểm, vấn đề vốn và cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của doanh nghiệp tư nhân; nhận biết được quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

   21 p vlute 25/12/2020 15 0

 • Bài giảng Luật Thương mại: Bài 4 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Luật Thương mại: Bài 4 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 4: Pháp luật về công ty hợp danh" để nắm chi tiết các nội dung về công ty hợp danh bao gồm khái niệm, đặc điểm, vấn đề vốn và cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của công ty hợp danh; phân biệt được quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

   26 p vlute 25/12/2020 13 0

 • Bài giảng Luật Thương mại: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Luật Thương mại: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 5: Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn" tìm hiểu về pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

   50 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Luật Thương mại: Bài 6 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Luật Thương mại: Bài 6 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 6: Pháp luật về công ty cổ phần" sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên khái niệm, đặc điểm, vấn đề vốn và cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của công ty cổ phần; phân tích được các quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông, cổ đông sáng lập.

   48 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Luật Thương mại: Bài 1 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Luật Thương mại: Bài 1 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 1: Những vấn đề chung về luật thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp khái quát về Luật Thương mại; vai trò của pháp luật thương mại; chủ thể của Luật Thương mại; nguồn của Luật Thương mại.

   20 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Luật Thương mại: Bài 2 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Luật Thương mại: Bài 2 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 2: Pháp luật về doanh nghiệp" cung cấp kiến thức về khái niệm doanh nghiệp; các đặc điểm của doanh nghiệp; quy chế, trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp; các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp và chuyển đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp; khái niệm giải thể doanh nghiệp và các điều kiện giải thể doanh...

   37 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Luật Thương mại: Bài 7 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Luật Thương mại: Bài 7 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 7: Pháp luật về hợp đồng thương mại" cung cấp khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại; giao kết hợp đồng thương mại; hiệu lực của hợp đồng thương mại; hợp đồng thương mại vô hiệu; trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại.

   40 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Luật Thương mại: Bài 8 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Luật Thương mại: Bài 8 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 8: Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại" giúp người học nắm được phương thức giải quyết tranh chấp, thủ tục để giải quyết một tranh chấp thương mại cũng như ưu điểm, hạn chế của mỗi phương thức; phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với yêu cầu về quyền lợi cần bảo vệ.

   32 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài 1 của bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Hy vọng bài giảng này sẽ phục vụ hữu ích cho quá trình học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh của các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   49 p vlute 26/11/2020 19 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng tập trung làm rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc; mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vlute 26/11/2020 20 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p vlute 26/11/2020 19 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày các quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p vlute 26/11/2020 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số