• Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 5: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 5: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 5 trình bày những nội dung: Phần mềm độc hại và tội phạm tin học, an toàn thông tin và an ninh mạng, mạng xã hội, sở hữu trí tuệ và vấn đề đạo đức, luật công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 3: Hệ điều hành (Operating System - OS)

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 3: Hệ điều hành (Operating System - OS)

  Chương 3: Hệ điều hành (Operating System - OS). Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 3 trình bày những nội dung: Khái niệm hệ điều hành, tệp và thư mục, hệ điều hành DOS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 4: Mạng máy tính và Internet

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 4: Mạng máy tính và Internet

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 4 trình bày những nội dung: Mạng máy tính; các thành phần của mạng máy tính switch, wifi; các thành phần của mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; internet; một số dịch vụ trên internet; lưu trữ dữ liệu đám mây;…

   7 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 6: MS Word và MS PowerPoint

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 6: MS Word và MS PowerPoint

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 6 trình bày những nội dung: MS Word, một số quy tắc chuẩn khi soạn thảo văn bản, định dạng văn bản, chèn đối tượng vào văn bản, thiết lập trang in, nhận xét (review) văn bản, vẽ hình trong word;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 7: MS Excel

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 7: MS Excel

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 7 trình bày những nội dung: Giới thiệu chung về Microsoft Excel, màn hình Excel, các thao tác với bảng tính và sổ tính, các kiểu dữ liệu và cách nhập dữ liệu, định dạng bảng tính, cơ sở dữ liệu trong Excel, tạo biểu đồ trong Excel.

   5 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 8: Giải thuật (Algorithms)

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 8: Giải thuật (Algorithms)

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 8 trình bày những nội dung: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính; dữ liệu, giải thuật và chương trình; giải thuật; các cách diễn đạt giải thuật; một số giải thuật cơ bản.

   18 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 9: Lập trình (Programming)

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 9: Lập trình (Programming)

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 9 trình bày những nội dung: Ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch, các bước lập trình, phương pháp lập trình cấu trực, kiểu dữ liệu, câu lệnh (statement), cấu trực (khung) của một chương trình, các khai báo trong chương trình, các cấu trúc điều khiển chương trình.

   17 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, môi trường kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Định giá cổ phiếu thường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của cổ phiếu thường, một số thuật ngữ, nguyên tắc định giá cổ phiếu, định giá cổ phiếu thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấu trúc vốn, các nhân tố ảnh hưởng, xác định chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn biên tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Hệ thống đoàn bẩy" giúp người học hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vlute 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quản trị tài sản" giúp người học hiểu và nhận diện được các loại tài sản, đặc điểm luân chuyển của tài sản trong doanh nghiệp; hiểu và vận dụng được mô hình quản trị tài sản; nắm vững các nội dung và biện pháp quản trị tài sản trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   54 p vlute 24/02/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số