Khoa Khoa học sinh học ứng dụng

Bộ sưu tập số Khoa Công nghệ thực phẩm tập hợp các giáo trình, sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành giúp các bạn sinh viên dễ dàng hơn trong việc tùm kiếm tài liệu phục vụ cho chuyên ngành học của mình.
Tài liệu trong bộ sưu tập