• Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Xã hội học đại cương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cá nhân và xã hội; Sự điều tiết của xã hội; Bất bình đẳng và phân tầng xã hội; Chuyển biến xã hội; Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  "Giáo trình Xã hội học đại cương" phần 1 trình bày đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu của xã hội học; Sự ra đời của xã hội học và một số mô hình lý thuyết xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành động xã hội và tương tác xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   64 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Nhập môn an sinh xã hội - TS. Nguyễn Hải Hữu

  Giáo trình Nhập môn an sinh xã hội - TS. Nguyễn Hải Hữu

  Giáo trình Nhập môn an sinh xã hội gồm có 3 chương, gồm các nội dung chính sau: đối tượng, nội dung, phương pháp và các học thuyết cơ bản của môn học An sinh xã hội; những vấn đề cơ bản của an sinh xã hội; hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   289 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, nguyên lý giáo dục và con đường giáo dục, người giáo viên Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non: Phần 1

  Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non: Phần 1

  Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non được biên soạn thành 7 chương. Phần 1 giáo trình sau đây gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 một số vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục mầm non, chương 2 đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, đánh giá chương trình giáo dục mầm non, đánh giá hoạt động nghề nghiệp của giáo...

   97 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non: Phần 2

  Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non: Phần 2

  Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 5 đánh giá sự phát triển tâm lí của trẻ, công cụ đo lường và đánh giá sự phát triển của trẻ, một số vấn đề cơ bản trong xử lí số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, tổ chức công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Lí luận giáo dục thể chất là khoa học, nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, nội dung giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời...

   303 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Phần 1 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học I" cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ sở chung của giáo dục tiểu học; giáo dục học là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; mục đích và nhiệm vụ của giáo dục tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học I: Phần 2 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Phó Đức Hòa

  Phần 2 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học I" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: lí luận dạy học tiểu học; quá trình dạy học tiểu học; nguyên tắc dạy học tiểu học; nội dung dạy học tiểu học; phương pháp dạy học tiểu học; các hình thức tổ chức dạy học tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Giáo trình Giáo dục học tiểu học II (In lần thứ bảy): Phần 1 - GS.TS. Đặng Vũ Hoạt, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

  Phần 1 của giáo trình "Giáo dục học tiểu học II" trình bày 3 chương đầu, cung cấp cho học viên những nội dung về: quá trình giáo dục tiểu học; nguyên tắc giáo dục tiểu học; nhiệm vụ và nội dung giáo dục tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vlute 25/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số