• Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 Vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thiết nghiên cứu cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định vấn đề nghiên cứu; Ý tưởng, vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu; Thực hành – Thảo luận.

   22 p vlute 26/08/2021 15 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu KH và NC marketing là gì?; Phân loại và vai trò nghiên cứu marketing; Các trường phái nghiên cứu khoa học; Lý thuyết khoa học và NCKH; Quy trình nghiên cứu.

   22 p vlute 26/08/2021 15 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 Tóm lược lý thuyết cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa; Vai trò của tổng kết lý thuyết; Đặc điểm của một “cơ sở lý luận” TỐT; Nguồn tìm các nghiên cứu liên quan; Quy trình tổng kết lý thuyết; Trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo.

   31 p vlute 26/08/2021 11 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 Đo lường và thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược nghiên cứu định lượng; Đo lường và cấp độ thang đo trong nghiên cứu; Công cụ thu thập dữ liệu.

   28 p vlute 26/08/2021 16 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý do phải chọn mẫu; Sai số trong chọn mẫu; Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu; Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất; Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất; Quy trình chọn mẫu.

   26 p vlute 26/08/2021 11 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 Phân tích dữ liệu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập số liệu; Kiểm tra tính hợp lý của bộ số liệu; Phương pháp phân tích dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vlute 26/08/2021 15 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.2 Một số phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Thống kê mô tả (Descriptive Statistics); Phân tích mối quan hệ giữa hai biến định tính; Phân tích mối quan hệ giữa một biến định lượng và một biến định tính; Phân tích mối quan hệ giữa hai biến định...

   43 p vlute 26/08/2021 14 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 7 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 7 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 7 Phương pháp nghiên cứu định tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Dữ liệu và thu thập dữ liệu định tính; Phân tích dữ liệu định tính; Đề cương nghiên cứu định tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vlute 26/08/2021 16 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 Viết báo cáo nghiên cứu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quát Báo cáo kết quả nghiên cứu; Các nguyên tắc khi viết báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 Tổng quan về quản trị tài chính và thị trường tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động công ty và Giám đốc tài chính; Thị trường tài chính và định chế tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính; Công cụ và phương pháp phân tích; Các nhóm hệ số tài chính; Tiến hành phân tích báo cáo tài chính; Phân tích tăng trưởng công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 Định giá chứng khoán cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm của trái phiếu; Lãi suất trái phiếu và định giá trái phiếu; Giá trái phiếu với các kỳ trả lãi khác nhau (năm, nửa năm); Suất sinh lời hiện tại và suất sinh lời khi trái phiếu đến hạn (YTM); Tính toán YTM; Tính lãi suất thị trường;...

   19 p vlute 26/08/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số