• Bài giảng Kế toán công ty: Bài 4 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 4 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 4: Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu" với mục tiêu giúp người học nắm được khái niệm trái phiếu, đặc điểm trái phiếu; các nghiệp vụ chi tiết liên quan đến phát hành trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu.

   30 p vlute 25/01/2021 10 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 5 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 5 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 5: Kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty" tìm hiểu tài khoản sử dụng; cách thức phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH; chia cổ tức trong công ty cổ phần trong kế toán phân phối lợi nhuận; các loại công ty theo pháp luật Việt Nam.

   21 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 1 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 1 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 1: Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty" thông qua bài học này các bạn trình bày được về công ty, phân loại công ty và các loại hình công ty tại Việt Nam; khái niệm, vai trò và nhiệm vụ kế toán công ty và chế độ kế toán công ty.

   32 p vlute 25/01/2021 10 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 6 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 6 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 6: Kế toán giải thể và tổ chức lại công ty" tìm hiểu các trường hợp giải thể công ty; trình tự giải thể; nguyên tắc tài chính và phương pháp kế toán; kế toán chia, tách công ty; kế toán hợp nhất và sáp nhập công ty, tài khoản sử dụng; phương pháp hạch toán.

   42 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 7: Báo cáo tài chính trong các công ty" liệt kê và trình bày được các loại báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất; nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính và sự thay đổi chính sách kế toán.

   45 p vlute 25/01/2021 10 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 1 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 1 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 1: Tổng quan về thuế và hệ thống thuế" giúp người học phân tích được bản chất và đặc trưng của thuế; các đặc điểm của các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau; các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam; nội dung cơ bản của luật quản lý thuế

   47 p vlute 25/01/2021 12 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 2 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 2 - TS. Vũ Duy Nguyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu" cung cấp kiến thức về bản chất và các vai trò cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; nội dung về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; xác định được số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp theo các qui định pháp luật hiện hành; qui...

   44 p vlute 25/01/2021 11 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 3 - TS. Vũ Duy Nguyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt" trình bày khái niệm, bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt; các trường hợp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và chủ thể có trách nhiệm phải nộp loại thuế này; số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo các qui định hiện hành; cách sử dụng hóa đơn chứng từ và các trường...

   47 p vlute 25/01/2021 10 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 4 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 4 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 4: Thuế giá trị gia tăng" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm, bản chất, các đặc trưng của thuế giá trị gia tăng; đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, đối tượng không chịu thuế theo qui định hiện hành; phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, qui định về sử...

   54 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 5 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 5 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng được cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui...

   35 p vlute 25/01/2021 7 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 6 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 6 - PGS.TS. Lý Phương Duyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân" trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập cá nhân; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; cách tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp; qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập cá nhân.

   59 p vlute 25/01/2021 6 0

 • Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 7 - TS. Vũ Duy Nguyên

  Bài giảng Tổng quan về thuế: Bài 7 - TS. Vũ Duy Nguyên

  "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 7: Các sắc thuế khác" tìm hiểu thuế tài nguyên, thuế môi trường và thuế nhà thầu; các trường hợp phải nộp thuế tài nguyên, thuế môi trường và thuế nhà thầu và chủ thể có trách nhiệm phải nộp các loại thuế này; vận dụng được cách xác định số thuế tài nguyên, thuế môi trường, thuế nhà thầu phải nộp...

   83 p vlute 25/01/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số