• Xây dựng ứng dụng Web Based GIS cho hệ thống thông tin đất đai

  Xây dựng ứng dụng Web Based GIS cho hệ thống thông tin đất đai

  Bài viết Xây dựng ứng dụng Web Based GIS cho hệ thống thông tin đất đai phân tích các ưu và nhược điểm của hệ thống thông tin đất đai mới được thành lập so với hệ thống thông tin đất đai hiện có. Mời các bạn tham khảo.

   7 p vlute 25/08/2017 0 0

 • Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ đối với độ tin cậy của mạng MANET

  Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ đối với độ tin cậy của mạng MANET

  Bài viết Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ đối với độ tin cậy của mạng MANET sử dụng phương pháp mô hình hóa cấu hình của mạng theo từng thời điểm thành mô hình đồ thị và tính toán độ tin cậy của cả hệ thống mạng dựa trên từng cấu hình của mạng nhằm đưa ra được các giải pháp nâng cao độ tin cậy của toàn hệ thống.

   6 p vlute 25/08/2017 2 0

 • Về một số dạng chuẩn trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ

  Về một số dạng chuẩn trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ

  Trong bài báo này, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu một số dạng chuẩn mờ. Các khái niệm khóa mức K, siêu khóa mức K và dạng chuẩn F1NF, KF2NF, KF3NF, KFBCNF trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ được định nghĩa. Phép tách một lược đồ cơ sở dữ liệu về dạng chuẩn KF3NF bảo toàn các phụ thuộc hàm mờ cũng như tách về dạng chuẩn KFBCNF...

   10 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Các giải thuật tìm kiếm và lựa chọn thành phần Cots tối ưu theo các tiêu chí giá thành và dữ thừa dữ liệu

  Các giải thuật tìm kiếm và lựa chọn thành phần Cots tối ưu theo các tiêu chí giá thành và dữ thừa dữ liệu

  In this paper we presented two algorithms applied to select COTS components witth optimization of cost and data redunancy (size). The proposed algorithms are realized based on .NET platform and experimented on case study Geographic Translator Service. The comparison between proposed and original algorithm also is presented.

   11 p vlute 25/08/2017 0 0

 • Phụ thuộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin ngôn ngữ

  Phụ thuộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin ngôn ngữ

  On this new viewpoint, in the present paper a notion of “fuzzy” functional dependencies in these databases will be defined reasonably. These new dependencies will be examined in the context of traditional functional dependencies, which play as syntaxtical constraints of the databases under consideration. Relationship between these two kinds of such dependencies will also be considered.

   15 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Một mô hình dữ liệu với các truy vấn định lượng

  Một mô hình dữ liệu với các truy vấn định lượng

  We extend the relational model of data to consider classes as attribute values, thereby to allow eary and convernient the representation of quantified queries. Facts regarding object classes can be stored and manipulated in the same way as facts regarding object instances. Our model is upwards compatible with the standard relational model

   8 p vlute 25/08/2017 0 0

 • Phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL sử dụng văn phạm ngữ nghĩa

  Phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL sử dụng văn phạm ngữ nghĩa

  Bài báo này trình bày một kỹ thuật cho phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành truy vấn SQL và sau đó, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ tìm tất cả các câu trả lời đối với câu hỏi với các kỹ thuật lập kế hoạch và tối ưu hóa đặc biệt riêng của nó.

   7 p vlute 25/08/2017 0 0

 • Một giải pháp lập lịch gói tin đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ của mạng wimax

  Một giải pháp lập lịch gói tin đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ của mạng wimax

  Bài báo đề xuất một phương pháp áp dụng thuật toán lập lịch DRR vào việc lập lịch gói tin đường lên ở chế độ PMP và sử dụng phép ghép kênh thời gian. Thuật toán đề xuất được kiểm chứng và đánh giá bằng phương trình mô phỏng NS-2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vlute 25/08/2017 0 0

 • Khai phá tập mục thường xuyên cổ phần cao trong cơ sở dữ liệu lớn

  Khai phá tập mục thường xuyên cổ phần cao trong cơ sở dữ liệu lớn

  Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một cải tiến của thuật toán FSM. Việc cải tiến được thực hiện thông qua một chiến lược tỉa hiệu quả hơn các tập mục ứng viên, nhờ đó giảm bớt được thời gian hiện thuật toán khai phá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ dựa trên ngữ nghĩa địa số gia tử

  Mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ dựa trên ngữ nghĩa địa số gia tử

  In this paper, we propose a new approach to overcome the limitations of the approach that is based on hedge algebra structure for building fuzzy object-oriented databases model. Some operators fuzzy object-oriented relation algebra are proposed corresponding with the model. Finally,we propose a method of fuzzy object-oriented query processing flexibly.

   13 p vlute 25/08/2017 0 0

 • Phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

  Phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

  Bài báo này giới thiệu các phụ thuộc hàm đối tượng mờ cho phép biểu diễn các ràng buộc trên các thuộc tính của các kiểu đối tượng mờ có thể bao gồm cả kiểu của chính nó trong lược đồ CSDL mờ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vlute 25/08/2017 1 0

 • Mô hình phân tích nút lõi chuyển mạch chùm quang với các quá trình đến renewal và Poisson

  Mô hình phân tích nút lõi chuyển mạch chùm quang với các quá trình đến renewal và Poisson

  Bài báo thực hiện phân tích với trường hợp luồng lưu lượng đến không phải là Poisson (non-Poisson) mà là quá trình đến renewal (ứng với lưu lượng tổng quát GI). Kết quả phân tích bên trong mô hình cũng như so sánh với mô hình Poisson trước đó cho thấy tính đúng đắn của mô hình phân tích.

   14 p vlute 25/08/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook