• Tài liệu học tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 1

  Tài liệu học tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 1

  Tài liệu thực tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc lệnh cơ bản - câu lệnh if; Cấu trúc lệnh cơ bản - câu lệnh switch; Cấu trúc lệnh cơ bản - câu lệnh for; Cấu trúc lệnh cơ bản - câu lệnh while, do … while; Bài tập bằng xây dựng hàm; Lập trình đệ quy.

   79 p vlute 26/10/2021 4 0

 • Tài liệu học tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 2

  Tài liệu học tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 2

  Tiếp phần 1, nội dung Tài liệu thực tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài tập mảng một chiều; Bài tập mảng hai chiều; Bài tập xâu ký tự; Lập trình với con trỏ; Lập trình với biến cấu trúc; Lập trình với biến tệp.

   106 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 1

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 1

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng Network Simulator, cách thức cài đặt và sử dụng Network Simulator, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết về các đối tượng cơ bản như : Nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm, liên kết,...nhằm giúp cho học viên làm chủ được hệ mô phỏng này. Nội dung của...

   131 p vlute 26/10/2021 2 0

 • Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2

  Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Liên kết giữa các nút mạng bằng đối tượng simpleLink, đối tượng mô phỏng gói tin Packet, Các toán tử dùng để tạo gói tin được biểu diễn bằng đối tượng Agent, đối tượng Application dùng để mô phỏng các yêu cầu truyền dữ liệu của người sử dụng. Mời...

   102 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 1

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 1

  Nội dung Tài liệu gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về mạng máy tính, tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p vlute 25/09/2021 20 0

 • Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2 trang bị cho người học những nội dung chính sau: Tầng giao vận, tìm hiểu việc truyền dữ liệu giữa 2 đầu mút, kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu giữa 2 đầu mút, việc ghép kênh cắt/hợp dữ lệu nếu cần; tầng ứng dụng, cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy cập được vào môi...

   107 p vlute 25/09/2021 16 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Nội dung của giáo trình bao gồm 4 phần: Phần 1 là các lệnh cơ bản: Nội dung phần này chứa các bài thực hành về các lệnh cơ bản trong PHP; phần 2 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phpMyadmin: chứa các bài thực hành về quản lý cơ sở dữ liệu MySql trên phpmyadmin; phần 3 là thực hành kết hợp php và MySQL: phần này chứa các bài thực hành về khai thác,...

   131 p vlute 25/09/2021 17 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính

  Giáo trình Kiến trúc máy tính

  Nội dung giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chủ yếu sau: Chương 1 trình bày những kiến thức, những khái niệm chung về kiến trúc máy tính, hiệu năng máy tính và toán logic đại số boolen; Chương 2 - thiết kế hệ lệnh: trình bày kiến thức về các dạng lệnh, kích thước mã lệnh, các phương pháp xác định địa chỉ và số lượng tham số trong...

   179 p vlute 25/09/2021 18 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm kiếm tuyến tính, nhị phân; Sắp xếp; Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vlute 26/08/2021 28 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận cung cấp cho người học những kiến thức như: Đệ quy; Đệ quy có nhớ; Nhị phân; Tập con; Hoán vị; Phân tích; Đặt hậu; Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem). Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vlute 26/08/2021 21 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng tham lam; Bài toán đổi tiền; Bài toán lập lịch; Tóm lược về tiếp cận tham lam; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p vlute 26/08/2021 16 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng chia để trị; Bài toán tính giá trị đa thức; Bài toán tháp Hà Nội; Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước; Phân tích về chia để trị; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vlute 26/08/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số