• Bài giảng PHP và MySQL - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển, Vòng lặp, Hàm tự tạo, Mảng

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển, Vòng lặp, Hàm tự tạo, Mảng

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được bản chất cũng như sự khác nhau giữa các câu lệnh điều kiện, vòng lặp; vận dụng được các câu lệnh điều kiện và vòng lặp vào bài toán thực tế; vận dụng được cách chèn file bằng câu lệnh include hoặc require trong php; xây dựng được các hàm tự tạo và ứng dụng trong các bài toán...

   45 p vlute 12/04/2021 79 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 1: Tổng quan về PHP và MYSQL

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 1: Tổng quan về PHP và MYSQL

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được kiến trúc cơ bản client/server, cài đặt, cấu hình được web server và PHP, phân tích được các ưu điểm của PHP so với HTML, viết được một trang PHP đơn giản và chạy trên trình duyệt.

   24 p vlute 12/04/2021 68 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 5: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 5: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Phân tích được sự khác nhau cơ bản của hai phương thức POST và GET cũng như vận dụng chúng để lấy dữ liệu từ Form; biết cách khai báo và tạo cookie; trình bày được tầm quan trọng của cookie trong các ứng dụng thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p vlute 12/04/2021 60 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 2: Ngôn ngữ PHP

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 2: Ngôn ngữ PHP

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được ý nghĩa của Hằng và cách khai báo Hằng trong PHP, trình bày được ý nghĩa của Biến, cách khai báo Biến trong PHP, phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa Hằng và Biến trong PHP, phân tích được sự khác nhau cơ bản giữa các toán tử trong PHP, ứng dụng Biến, Hằng, Toán tử để áp dụng...

   30 p vlute 12/04/2021 52 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 4: Lập trình hướng đối tượng trong PHP

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 4: Lập trình hướng đối tượng trong PHP

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Trình bày được bản chất của lập trình hướng đối tượng; biết cách khai báo và xây dựng các lớp, phương thức,thuộc tính và đối tượng; trình bày được cơ chế đóng kín (ý nghĩa của public, private, protected) trong lập trình hướng đối tượng; biết cách khai báo kế thừa lớp cũng như ghi đè (nạp...

   22 p vlute 12/04/2021 60 0

 • Bài giảng PHP và MySQL - Chương 6: Giới thiệu hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Joomla)

  Bài giảng PHP và MySQL - Chương 6: Giới thiệu hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Joomla)

  Sau khi hoàn thành chương này, chúng ta sẽ có thể: Phân tích được ý nghĩa và lợi ích của hệ quản trị nội dung (CMS) nói chung và Joomla nói riêng; biết cách cài đặt Joomla trên webserver; biết cách quản lý bài viết cũng như khai thác layout của Joomla; cài đặt được các thành phần mở rộng trong Joomla.

   20 p vlute 12/04/2021 49 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 03 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 03 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản; sử dụng Microsoft Word 2010; định dạng văn bản; đưa các đối tượng khác vào văn bản; kết xuất và phân phối văn bản; soạn thông điệp & văn bản hành chính. Mời các bạn...

   73 p vlute 12/04/2021 79 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 01 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 01 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Mô đun 01: Công nghệ thông tin căn bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, các ứng dụng của CNTT-TT; an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT; An toàn thông tin khi làm việc với máy tính; pháp luật trong sử dụng...

   33 p vlute 12/04/2021 66 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 05 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 05 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   40 p vlute 12/04/2021 36 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 06 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 06 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Kiến thức cơ bản về internet, bảo mật khi làm việc với internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng website, sử dụng thư điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   34 p vlute 12/04/2021 44 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 04 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 04 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 04: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính, hàm và các nhóm hàm thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p vlute 12/04/2021 38 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 02 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 02 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Mô đun 02: Sử dụng máy tính căn bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tìm hiểu hệ điều hành, tìm hiểu windows desktop, khởi động chương trình ứng dụng, tìm hiểu các tập tin và thư mục, sử dụng recycle bin, tùy biến thiết lập hệ thống, cài...

   78 p vlute 12/04/2021 81 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số