• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Chương 6 - Kế toán chủ sở hữu. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vlute 18/07/2020 161 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Chương 7 - Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; nhận diện và vận dụng tài khoản kế toán liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ý nghĩa của...

   24 p vlute 18/07/2020 140 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin trên Bảng cân đối kế toán, tổng quan về BCTC, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vlute 18/07/2020 141 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam, đọc và hiểu các báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vlute 18/07/2020 141 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính, tài liệu sử dụng trong phân tích BCTC, nội dung phân tích BCTC, phương pháp phân tích BCTC, phương pháp phân tích dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 18/07/2020 125 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3: Phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích BCTC" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 18/07/2020 141 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4: Phân tích khái quát tình hình tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tính cân đối tài sản - nguồn vốn, phân tích báo cáo theo chiều ngang, phân tích báo cáo theo chiều dọc, phân tích xu hướng của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 18/07/2020 138 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phải thu và phải trả, phân tích khả năng thanh toán bằng tiền, phân tích khả năng thanh toán hiện hành, phân tích khả năng thanh toán nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vlute 18/07/2020 141 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 6: Phân tích hiệu quản hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, vòng quay tài sản ngắn hạn, vòng quay tài sản dài hạn, vòng quay tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vlute 18/07/2020 142 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 7: Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số nợ trên tổng tài sản, tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu, tỷ số khả năng trả lãi, tỷ số khả năng trả nợ, đòn bẩy kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 18/07/2020 149 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu, tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p vlute 18/07/2020 164 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 9: Phân tích khả năng sinh lời" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận giữ lại, tỷ số tăng trưởng bền vững, tỷ số P-E, tỷ số M-B. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p vlute 18/07/2020 135 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số