• Bài giảng Hóa đại cương: Chương 9 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 9 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 9 - Cân bằng hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng, cân bằng động học, hằng số cân bằng, định luật tác dụng khối lượng, tính chất của hằng số cân bằng, cân bằng dị thể, chuyển dịch cân bằng nguyên lý Le Chatelier,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 27/07/2021 17 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 11 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 11 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 11 - Dung dịch lỏng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về dung dịch, các loại dung dịch, sự tạo thành dung dịch, sự thay đổi năng lượng khi tạo thành dung dịch, tính chất Enthalpy của dung dịch, quá trình hòa tan, các loại nồng độ dung dịch, độ tan và dung dịch bão hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vlute 27/07/2021 18 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 12 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 12 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 12 - Dung dịch điện ly. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số tính chất dung dịch acid – base – muối, hệ số Van’t Hoff, khái niệm về sự dẫn diện trong dung dịch, độ dẫn điện, sự điện ly và thuyết điện ly, độ điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu hằng số điện ly,… Mời các bạn cùng tham...

   22 p vlute 27/07/2021 16 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 13 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 13 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 13 - Cân bằng ion của nước. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự điện ly của nước và tích số ion của nước, lý thuyết Acid - Base thuyết Acid – Base Bronsted-Lowry, thuyết Acid – Base Lewis, chỉ số hydro (pH), tính pH của các dung dịch điện ly, chất chỉ thị màu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vlute 27/07/2021 21 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 14 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 14 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 14: Cân bằng trong dung dịch - Chất điện ly khó tan. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chất điện ly khó tan, cân bằng trong dung dịch, tích số tan, tích số tan và độ tan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 27/07/2021 24 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 15 - Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân – trung hòa. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện ly, phản ứng thủy phân và cân bằng thủy phân, chuẩn độ axit – bazơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 27/07/2021 12 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 16 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 16 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 16 - Điện hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, nguyên tố Galvanic và điện cực, thế điện cực, sức điện động của nguyên tố Galvanic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p vlute 27/07/2021 14 0

 • Giáo trình Hóa học đại cương

  Giáo trình Hóa học đại cương

  Chương trình Hoá học đại cương dành cho sinh viên các ngành kĩ thuật có 2 tín chỉ (30 tiết) gồm 2 phần là Lý thuyết hóa học đại cương và Thực hành hóa học đại cương. Trong mỗi chương có các bài tập lí thuyết, cuối mỗi chương có bài tập và kèm theo đáp số. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   229 p vlute 28/06/2021 28 1

 • Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  'Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ' được biên soạn với các kiến thức kỹ thuật thực hành hóa hữu cơ; tổng hợp B-naphthol da cam; tổng hợp dibenzylideneacetone; tổng hợp aspirinl tổng hợp xà phòng; tổng hợp ethyl acetate...

   52 p vlute 24/05/2021 76 1

 • Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Mở đầu về vi sinh vật, hình thái và cấu tạo các vi sinh vật nguyên thủy, hình thái và cấu tạo các vi sinh vật nhân thật, virut, dinh dưỡng của vi sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   279 p vlute 13/04/2021 91 2

 • Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật học: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Vi sinh vật học cung cấp cho người học các kiến thức: Các quá trình sinh tổng hợp và cố định nitơ, sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật, di truyền học vi sinh vật, miễn dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   242 p vlute 13/04/2021 73 3

 • Giáo trình Sinh học phân tử: Phần 1

  Giáo trình Sinh học phân tử: Phần 1

  Giáo trình Sinh học phân tử: Phần 1 trình bày 3 chương đầu với những nội dung chính sau: Cấu trúc genome, cấu trúc và hoạt động của gen, các cơ chế sửa chữa và tổng hợp ADN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p vlute 13/04/2021 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số