• Bài giảng Hóa đại cương: Chương 12 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 12 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 12 - Dung dịch điện ly. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số tính chất dung dịch acid – base – muối, hệ số Van’t Hoff, khái niệm về sự dẫn diện trong dung dịch, độ dẫn điện, sự điện ly và thuyết điện ly, độ điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu hằng số điện ly,… Mời các bạn cùng tham...

   22 p vlute 27/07/2021 16 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 13 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 13 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 13 - Cân bằng ion của nước. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự điện ly của nước và tích số ion của nước, lý thuyết Acid - Base thuyết Acid – Base Bronsted-Lowry, thuyết Acid – Base Lewis, chỉ số hydro (pH), tính pH của các dung dịch điện ly, chất chỉ thị màu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vlute 27/07/2021 21 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 14 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 14 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 14: Cân bằng trong dung dịch - Chất điện ly khó tan. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chất điện ly khó tan, cân bằng trong dung dịch, tích số tan, tích số tan và độ tan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 27/07/2021 24 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 15 - Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân – trung hòa. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện ly, phản ứng thủy phân và cân bằng thủy phân, chuẩn độ axit – bazơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 27/07/2021 12 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 16 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 16 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 16 - Điện hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, nguyên tố Galvanic và điện cực, thế điện cực, sức điện động của nguyên tố Galvanic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p vlute 27/07/2021 14 0

 • Giáo trình Hóa học đại cương

  Giáo trình Hóa học đại cương

  Chương trình Hoá học đại cương dành cho sinh viên các ngành kĩ thuật có 2 tín chỉ (30 tiết) gồm 2 phần là Lý thuyết hóa học đại cương và Thực hành hóa học đại cương. Trong mỗi chương có các bài tập lí thuyết, cuối mỗi chương có bài tập và kèm theo đáp số. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   229 p vlute 28/06/2021 28 1

 • Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  'Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ' được biên soạn với các kiến thức kỹ thuật thực hành hóa hữu cơ; tổng hợp B-naphthol da cam; tổng hợp dibenzylideneacetone; tổng hợp aspirinl tổng hợp xà phòng; tổng hợp ethyl acetate...

   52 p vlute 24/05/2021 76 1

 • Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích định lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về hóa phân tích, hàm số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước, hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   287 p vlute 26/11/2020 151 2

 • Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Phần 2 cuốn sách ""Phân tích định lượng"cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ cộng hưởng từ, phương pháp khối phổ, các phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp phân tích sắc ký. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   250 p vlute 26/11/2020 110 0

 • Ebook Hóa nước: Phần 1

  Ebook Hóa nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Hóa nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Nước và tính chất của nước, thành phần hóa học của nước thiên nhiên, hóa học nước sông, hóa học nước hồ, hóa học nước ngầm,… Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   71 p vlute 28/09/2020 147 1

 • Ebook Hóa nước: Phần 2

  Ebook Hóa nước: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Hóa nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp nghiên cứu hóa nước và yêu cầu sử dụng nước, phương pháp chỉnh biên tài liệu hóa nước, phương pháp phân tích thể tích,… Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   81 p vlute 28/09/2020 114 0

 • Ebook Hóa học với thực tiễn đời sống - Bài tập ứng dụng: Phần 1

  Ebook Hóa học với thực tiễn đời sống - Bài tập ứng dụng: Phần 1

  Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho học sinh cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Quyển sách Hóa học với thực tiễn đời sống - Bài tập ứng dụng bao gồm bài tập tự luận và trắc nghiệm sẽ giúp các em có thêm tài liệu để ôn...

   45 p vlute 28/09/2020 151 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số