• Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học do TS. Phạm Văn Tuấn biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận diện được chân dung khách hàng tổ chức để từ đó xây dựng và quản lý hồ sơ của các KACC, hiểu được trung tâm mua và vai trò của các thành viên nhằm lập rào cản kỹ thuật tạo được lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 7: Quyết định truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức, các công cụ cơ bản của truyền thông trong marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Nội dung của chương này sẽ cung cấp cơ sở xác lập chiến lược nhằm giúp xác định khách hàng mục tiêu thông qua các tiêu thức phân đoạn cũng như các phương pháp phân đoạn vĩ mô hay vi mô. Đồng thời sẽ hình dung sáu bước của tiến trình phân đoạn khác so với thị trường tiêu dùng.

   9 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 4: Quyết định sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chính sách sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, các quyết định sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, chiến lược phát triển sản phẩm mới.

   18 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 5: Quyết định giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quyết định giá, đánh giá của khách hàng về giá trị sản phẩm, các phương pháp định giá đặc thù. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 6: Quyết định kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về kênh phân phối, các kiểu kênh phân phối, xây dựng và quản lý kênh, phân phối sản phẩm vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Marketing căn bản - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất về khoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗn hợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hình thành và thông qua các quyết định marketing; bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam.

   72 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Quản trị marketing gồm 4 phần với 12 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị marketing, cơ sở ra quyết định marketing, các quyết định marketing chiến lược, các quyết định marketing chiến thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vlute 14/07/2020 0 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về truyền thông marketing tích hợp (IMC), nội dung và thành phần của truyền thông marketing tích hợp, vai trò của truyền thông marketing tích hợp trong marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vlute 07/07/2020 7 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý học trong truyền thông, xã hội học trong truyền thông, nhân chủng học trong truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p vlute 07/07/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số