• Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất tín dụng

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất tín dụng

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 8: Tín dụng và lãi suất tín dụng gồm có những nội dung sau: Những vấn đề chung về tín dụng, chính sách tín dụng, lãi suất tín dụng.

   32 p vlute 24/05/2022 21 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính (Financial market)

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính (Financial market)

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính (Financial market) gồm có những nội dung sau: Thị trường tài chính là gì? thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường tài chính (financial market) chương, thị trường chứng khoán (security market), chính sách phát triển thị trường tài chính.

   30 p vlute 24/05/2022 21 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính gồm có những nội dung sau: Khái quát về các định chế trung gian tài chính, ngân hàng thương mại, bảo hiểm thương mại, các tổ chức tín dụng khác trong nền kinh tế.

   52 p vlute 24/05/2022 22 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 1: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 1: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 1: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính gồm có những nội dung sau: khái quát về tài chính; khái quát về hệ thống tài chính; tổ chức huy động, sử dụng và quản lý nguồn tài chính; chính sách tài chính quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vlute 24/05/2022 20 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 7: Lạm phát tiền tệ

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 7: Lạm phát tiền tệ

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 7: Lạm phát tiền tệ gồm có những nội dung sau: Khái quát về lạm phát, cách tính lạm phát, nguyên nhân và tác động của lạm phát, lạm phát tiền tệ, những biện pháp kiềm chế lạm phát.

   24 p vlute 24/05/2022 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính công

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính công

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính công gồm có những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách và hệ thống các công cụ quản lý ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước, chính sách tài chính công quốc gia đến 2010.

   27 p vlute 24/05/2022 19 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính doanh nghiệp gồm có những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp; quản lý nguồn vốn và sử dụng vốn; tài chính doanh nghiệp; quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; chính sách phát triển tài chính doanh nghiệp đến năm 2010.

   23 p vlute 24/05/2022 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 5: Đại cương về tiền tệ

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 5: Đại cương về tiền tệ

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 5: Đại cương về tiền tệ gồm có những nội dung sau: Nguồn gốc và sự phát triển của tiền tệ; bản chất và chức năng của tiền tệ; các chế độ tiền tệ; các học thuyết tiền tệ.

   70 p vlute 24/05/2022 18 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 6: Cung cầu tiền tệ và các chính sách của ngân hàng trung ương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 6: Cung cầu tiền tệ và các chính sách của ngân hàng trung ương

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 6: Cung cầu tiền tệ và các chính sách của ngân hàng trung ương gồm có những nội dung sau: Mức cầu tiền tệ (monetary demand); mức cung tiền tệ (monetary supply) cung cầu tiền tệ và các chính sách của ngân hàng trung ương; ngân hàng trung ương; các chính sách của ngân hàng trung ương.

   42 p vlute 24/05/2022 19 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 10: Tài chính và tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 10: Tài chính và tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 10: Tài chính và tiền tệ quốc tế gồm có những nội dung sau: Khái quát về tài chính và tiền tệ quốc tế, các công cụ tài chính quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế (balance of payment), thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế, thị trường tài chính quốc tế.

   60 p vlute 24/05/2022 19 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính

  Bài giảng Đại số tuyến tính

  Bài giảng Đại số tuyến tính gồm 7 bài với nội dung như sau: Khái niệm trường, không gian vectơ và không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p vlute 24/05/2022 37 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Trần Bá Trí

  Bài giảng Kế toán quản trị - Trần Bá Trí

  Bài giảng Kế toán quản trị 2 do Trần Bá Trí cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ, thiết lập định mức chi phí, kế hoạch linh hoạt và phân tích biến động chi phí, định giá sản phẩm, dịch vụ, hoạch định vốn đầu tư dài hạn, lập và phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   193 p vlute 24/05/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số