• Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 8 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 8 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 8 trình bày mặt chủ quan của tội phạm nhằm cung cấp một công cụ để đánh giá thái độ tâm lý của người phạm tội đối với HV, HQ và trên cơ sở đó xác định TNHS của họ.

   34 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 9 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 9 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 9 trình bày các giai đoạn hình thành tội phạm nhằm cung cấp công cụ lý luận để nhận diện các giai đoạn thực hiện tội phạm và xác định trách nhiệm hình sự tùy theo từng giai đoạn phạm tội.

   23 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 10 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 10 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 10 trình bày các vấn đề của đồng phạm nhằm mục tiêu cung cấp công cụ lý thuyết để nhận biết và đánh giá đồng phạm, giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm.

   41 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 11 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 11 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 11 trình bày những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhằm cung cấp một công cụ lý luận để bảo vệ lợi ích hợp pháp trong trường hợp hành động và gây ra thiệt hại.

   29 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 12 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 12 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 12 trình bày trách nhiệm hình sự và hình phạt nhằm mục đích trang bị kiến thức về trách nhiệm hình sự và hình phạt, áp dụng những kiến thức ấy vào thực tiễn.

   32 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 13 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 13 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 13 trình bày hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp nhằm mục tiêu làm rõ phạm vi, tính chất, nội dung của hình phạt và các biện pháp tư pháp.

   44 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 14 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 14 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 14 trình bày các quyết định hình phạt nhằm cung cấp những căn cứ chung để quyết định hình phạt và những căn cứ để quyết định hình phạt trong những trường hợp đặc biệt.

   28 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 15 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 15 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 15 trình bày các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt nhằm mục tiêu giúp sinh viên nắm vững nội dung các chế định liên quan đến việc chấp hành hình phạt để áp dụng trong các tình huống cụ thể.

   44 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 16 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 16 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 16 trình bày trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội nhằm cung cấp cho người học nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, các biện pháp tư pháp và hình phạt áp dụng với người chưa thành niên phạm tội để áp dụng trong thực tiễn.

   32 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 17 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 17 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 17 trình bày các tội phạm xâm hại an ninh quốc gia nhằm phân tích các tội cấu thành của các tội xâm phạm an ninh quốc gia, vận dụng để giải các bài tập tình huống.

   32 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 18 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 18 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 18 trình bày các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người nhằm nhận diện các hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm cụ thể xâm phạm tính mạng, sức khoẻ,.., áp dụng để giải quyết tình huống cụ thể.

   77 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 19 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 19 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 19 trình bày các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân nhằm cung cấp công cụ để nhận diện các tội phạm cụ thể xâm phạm các quyền tự do dân chủ của công dân.

   24 p vlute 27/05/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số