• Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 1 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 1 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 1 trình bày nội dung thiết kế máy trạng thái. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương bao gồm: Giới thiệu máy trạng thái, phân tích máy trạng thái, thiết kế máy trạng thái và các bài tập thực hành.

   49 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 2 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 2 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 2 trình bày nội dung thiết kế trạng thái dùng lưu đồ ASM. Các nội dung cụ thể được trình bày ở chương này bao gồm: Cấu trúc của lưu đồ ASM, thành lập lưu đồ ASM, thành lập bảng ASM, liên kết các máy trạng thái, nén bảng Karnaugh, cài đặt ASM.

   64 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 3 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 3 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 3 trình bày các thiết bị logic lập trình. Các nội dung cụ thể được trình bày ở chương này bao gồm: Giới thiệu, thiết kế mạch dùng PLA, thiết kế mạch dùng PAL, giới thiệu về CPLD, giới thiệu về FPGA.

   53 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 4 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 4 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 4 trình bày các nội dung trong thiết kế số. Các nội dung cụ thể được trình bày ở chương này như giới thiệu về thiết kế số, một số ví dụ về thiết kế và các nội dung khác.

   13 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 5 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 5 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 5 trình bày nội dung thiết kế số dùng VHDL. Các nội dung cụ thể được trình bày ở chương này như: Giới thiệu về HDLS (hardware description languages), các cấu trúc cơ bản của VHDL, các phát biểu đồng thời, các phát biểu tuần tự, thiết kế mạch tuần tự, thiết kế máy trạng thái, thiết kế phân cấp.

   135 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 2 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 2 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 2 trình bày nguồn của luật Hình sự Việt Nam như cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguồn của luật Hình sự Việt Nam, cấu tạo và hiệu lực của nó.

   32 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 1 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 1 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 1 trình bày khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật Hình sự Việt Nam, sự thể hiện của các nguyên tắc trong bộ Luật Hình sự và trong thực tiễn.

   30 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 3 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 3 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 3 trình bày nhận diện một xử sự nào đó là một xử sự phạm tội, cung cấp căn cứ để phân loại các tội phạm, cung cấp cơ sở để phân biệt tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

   29 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 4 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 4 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 4 trình bày nội dung của cấu thành tội phạm nhằm cung cấp cho sinh viên một công cụ để xác định một hành vi phạm tội là một tội phạm cụ thể.

   38 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 5 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 5 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 5 trình bày các vấn đề cơ bản khách thể của tội phạm nhằm cung cấp một công cụ góp phần đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

   24 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 6 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 6 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 6 trình bày mặt khách quan của tội phạm bao gồm khái niệm về mặt khách quan, hành vi khách quan của tội phạm, hậu quả của tội phạm, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, những biểu hiện khác của mặt khách quan.

   40 p vlute 27/05/2020 0 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 7 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 7 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 7 trình bày chủ thể của tội phạm nhằm cung cấp một trong những công cụ để xem xét vấn đề trách nhiệm hình sự của người phạm tội.

   23 p vlute 27/05/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số