• Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1 gồm các nội dung chính như: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; Phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình...

   398 p vlute 20/03/2023 10 0

 • Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 2

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) phần 2 gồm các nội dung chính như: Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia...

   636 p vlute 20/03/2023 8 0

 • Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa; những điểm mới về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p vlute 20/03/2023 8 0

 • Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam; bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p vlute 20/03/2023 10 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 (năm 2010)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 (năm 2010)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con...

   164 p vlute 20/03/2023 9 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 (năm 2010)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 (năm 2010)

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p vlute 20/03/2023 10 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái): Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái): Phần 1

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 1 của bộ sách trình bày về điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái tác động...

   138 p vlute 20/03/2023 15 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái): Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái): Phần 2

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 1 của bộ sách trình bày về điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái tác động...

   212 p vlute 20/03/2023 8 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 3: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI): Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 3: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI): Phần 1

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 3 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI, phần 1 này trình bày...

   290 p vlute 20/03/2023 8 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 3: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI): Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 3: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI): Phần 2

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 3 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI, phần 2 này tiếp tục...

   308 p vlute 20/03/2023 8 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 5: Từ năm 1859 đến năm 1945): Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 5: Từ năm 1859 đến năm 1945): Phần 1

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 5 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ từ năm 1859 đến năm 1945, phần 1 này trình bày về Nam...

   368 p vlute 20/03/2023 10 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 5: Từ năm 1859 đến năm 1945): Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 5: Từ năm 1859 đến năm 1945): Phần 2

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 5 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ từ năm 1859 đến năm 1945, phần 2 này tiếp tục trình...

   190 p vlute 20/03/2023 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số