• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về Cộng hòa xã hội và xây dựng Cộng hòa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và...

   56 p vlute 26/08/2021 19 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của dân, do dân và vì dân

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của dân, do dân và vì dân

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của dân, do dân và vì dân cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân.

   30 p vlute 26/08/2021 14 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết quốc tế; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong...

   44 p vlute 26/08/2021 14 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.

   49 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng môn Triết học - Chương 1: Khái luận về Triết học

  Bài giảng môn Triết học - Chương 1: Khái luận về Triết học

  Bài giảng môn Triết học: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học; Sự hình thành, phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử; Triết học Mác - Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng THML trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

   21 p vlute 26/08/2021 14 0

 • Bài giảng môn Triết học - Chương 2: Bản thể luận

  Bài giảng môn Triết học - Chương 2: Bản thể luận

  Bài giảng môn Triết học: Chương 2 Bản thể luận cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm bản thể luận và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học; Nội dung bản thể luận của triết học Mác-Lênin; Mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan.

   21 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng môn Triết học - Chương 3: Phép biện chứng

  Bài giảng môn Triết học - Chương 3: Phép biện chứng

  Bài giảng môn Triết học: Chương 3 Phép biện chứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biện chứng và khái quát lịch sử phép biện chứng; Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.

   16 p vlute 26/08/2021 23 0

 • Bài giảng môn Triết học - Chương 4: Nhận thức luận

  Bài giảng môn Triết học - Chương 4: Nhận thức luận

  Bài giảng môn Triết học: Chương 4 Nhận thức luận cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề cơ bản của nhận thức luận; Nhận thức luận duy vật biện chứng; Các hình thức, phương pháp nhận thức khoa học và đặc thù của nhận thức xã hội; Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong sự nghiệp...

   21 p vlute 26/08/2021 18 0

 • Bài giảng môn Triết học - Chương 5: Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội

  Bài giảng môn Triết học - Chương 5: Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội

  Bài giảng môn Triết học: Chương 5 Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp tiếp cận duy vật và duy tâm về xã hội; Những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; Giá trị khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái KT-XH và sự nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

   21 p vlute 26/08/2021 16 0

 • Bài giảng môn Triết học - Chương 6: Triết học chính trị

  Bài giảng môn Triết học - Chương 6: Triết học chính trị

  Bài giảng môn Triết học: Chương 6 Triết học chính trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan niệm về chính trị trong lịch sử triết học; Các phương diện cơ bản về chính trị trong đời sống xã hội; Vấn đề đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay.

   16 p vlute 26/08/2021 15 0

 • Bài giảng môn Triết học - Chương 7: Ý thức xã hội

  Bài giảng môn Triết học - Chương 7: Ý thức xã hội

  Bài giảng môn Triết học: Chương 7 Ý thức xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội và các hình thái ý thức xã hội; Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; Xây dựng nền tảng tinh thần trong tiến trình cách mạng XHCN...

   17 p vlute 26/08/2021 10 0

 • Bài giảng môn Triết học - Chương 8: Triết học về con người

  Bài giảng môn Triết học - Chương 8: Triết học về con người

  Bài giảng môn Triết học: Chương 8 Triết học về con người cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử; Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người; Vấn đề con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam...

   20 p vlute 26/08/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số