• Những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước Mác nói chung và chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng về lĩnh vực xã hội

  Những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước Mác nói chung và chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng về lĩnh vực xã hội

  Thiếu sót cơ bản của chủ nghĩa duy vật trước Mác nói chung, chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng là khi nghiên cứu về lĩnh vực xã hội đều rơi vào lập trường của chủ nghĩa duy tâm. Trên cơ sở phê phán tính chất duy tâm về mặt xã hội của nó, C. Mác và Ph. Ăngghen đã đưa quan điểm duy vật biện chứng vào việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội,...

   9 p vlute 23/11/2017 37 0

 • Từ triết học duy lý suy ngẫm về vấn đề trách nhiệm

  Từ triết học duy lý suy ngẫm về vấn đề trách nhiệm

  Bài viết này có mục đích làm sáng tỏ bản chất của tư duy duy lý, những hệ quả văn hoá của triết học duy lý cực đoan nhìn từ góc độ trách nhiệm. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p vlute 23/11/2017 40 0

 • Triết học pháp luật: Đối tượng nghiên cứu, vị trí và chức năng

  Triết học pháp luật: Đối tượng nghiên cứu, vị trí và chức năng

  Triết học pháp luật đã hình thành trong lịch sử tư tưởng nhân loại từ thời cổ đại và phát triển cho đến hiện nay. Bài viết bước đầu nghiên cứu về đối tượng nghiên cứu, vị trí và các chức năng của triết học pháp luật. Qua đó, bài viết làm rõ các góc độ liên quan như: tính tất yếu của triết học pháp luật; bản chất và các đặc...

   14 p vlute 23/11/2017 54 0

 • Quan niệm của C.Mác về mối quan hệ giữa xã hội công dân và nhà nước

  Quan niệm của C.Mác về mối quan hệ giữa xã hội công dân và nhà nước

  Bài viết đi từ khảo cứu các tác phẩm của C.Mác viết về xã hội công dân trên cơ sở kế thừa có phê phán và phát triển những quan niệm này trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại mà trực tiếp nhất là từ Hêghen nhằm làm rõ quan niệm của C.Mác về thuật ngữ xã hội công dân, mối quan hệ giữa xã hội công dân và Nhà nước.

   8 p vlute 23/11/2017 49 0

 • Các đặc trưng của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

  Các đặc trưng của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

  Bài viết phân tích những đặc trưng lớn của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX nhằm làm sáng tỏ thêm một số điểm khác biệt của tư tưởng triết học Việt Nam giai đoạn này so với các giai đoạn khác, từ đó gợi mở một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng triết học Việt Nam.

   10 p vlute 23/11/2017 69 0

 • Một số nội dung cơ bản của tư tưởng triết học pháp quyền Christian Wolff (1679 - 1754)

  Một số nội dung cơ bản của tư tưởng triết học pháp quyền Christian Wolff (1679 - 1754)

  Bài viết trình bày và phân tích mối liên hệ giữa bản tính tự nhiên của con người và luật tự nhiên, giữa quyền tự nhiên của con người và vấn đề nhà nước trong tác phẩm “Những nguyên tắc cơ bản của luật tự nhiên và luật quốc tế” (Grundsọtze des Natur-und Vửlkerrechts”) xuất bản năm 1754, qua đó góp phần làm rõ một số nội dung cơ bản...

   6 p vlute 23/11/2017 43 0

 • Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị luận”

  Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị luận”

  Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle mặc dù so với ngày nay còn những hạn chế nhất định nhưng là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa chân lý và cuộc sống, đó là điều ít ai có thể có được. Nội dung bài viết góp phần làm sáng tỏ những tư tưởng nêu trên của Aristotle qua tác phẩm này.

   8 p vlute 23/11/2017 77 0

 • Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Bài viết tổng hợp những kết quả nghiên cứu chủ yếu về môi trường sinh thái ở Việt Nam dưới góc độ triết học - xã hội trong 45 năm qua. Những kết quả nghiên cứu đó xác định: các nguyên lý cơ bản của mối quan hệ giữa con người và xã hội với tự nhiên; các triết lý tổng quát về mối quan hệ con người - xã hội - tự nhiên; các khái niệm...

   12 p vlute 23/11/2017 38 0

 • Mô hình phát triển xã hội Liên Xô: Đặc điểm và bài học kinh nghiệm

  Mô hình phát triển xã hội Liên Xô: Đặc điểm và bài học kinh nghiệm

  Bài viết phân tích đặc điểm của mô hình phát triển xã hội Liên Xô. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và chỉ ra những hạn chế, sai lầm của mô hình phát triển xã hội Liên Xô, bài viết rút ra ba bài học kinh nghiệm từ mô hình này, đó là: vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào xây dựng mô hình phát triển xã hội;...

   10 p vlute 23/11/2017 14 0

 • Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ

  Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ

  Chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, trước hết là phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ giảng dạy. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ".

   7 p vlute 23/11/2017 44 0

 • Sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam

  Sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam

  Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Thành quả này có được do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là việc Đảng ta kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Thành tựu đó là sự bác bỏ đanh thép đối với luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc tiếp...

   6 p vlute 23/11/2017 18 0

 • Tư tưởng của Immanuel Kant về biện chứng của quá trình nhận thức

  Tư tưởng của Immanuel Kant về biện chứng của quá trình nhận thức

  Trong tư tưởng triết học của Immanuel Kant, nhận thức luận là một trong những nội dung được ông dành nhiều tâm huyết. Điều đó thể hiện trong tác phẩm “Phê phán lý tính thuần túy”. Đây cũng chính là điểm mà triết học Mác-Lênin kế thừa để xây dựng nên triết học duy vật biện chứng. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ biện chứng của quá...

   5 p vlute 23/11/2017 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook