• Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 1 - GS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 1 - GS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 1 trình bày con đường hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách Hồ Chí Minh như các nhân tố tác động đến sự hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển nhân cách Hồ Chí Minh; đặc trưng cơ bản của nhân cách Hồ Chí Minh.

   139 p vlute 28/10/2016 10 0

 • Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Thành Duy

  Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Thành Duy

  Phần 2 cuốn sách "Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam" của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm các nội dung: Những đặc điểm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; bản chất chủ nghĩa nhân văn trong sáng tác của Hồ Chí Minh; chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong tương lai của dân tộc và nhân loại.

   205 p vlute 28/10/2016 8 0

 • Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 2 - Nguyễn Phúc Luân

  Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 2 - Nguyễn Phúc Luân

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách "Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo" của tác giả Nguyễn Phúc Luân để hiểu rõ hơn về tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh cũng như trí tuệ của Người trong quan hệ quốc tế. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   202 p vlute 28/10/2016 7 0

 • Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 2 trình bày giá trị nhân cách Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung 2 phần ebook để hiểu rõ hơn về nhân cách của Người.

   149 p vlute 28/10/2016 6 1

 • Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 2 - Vũ Ngọc Khánh

  Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 2 - Vũ Ngọc Khánh

  Cuốn sách "Minh triết Hồ Chí Minh" gồm 4 chương, trình bày các nội dung: Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng, chủ yếu là trong phạm vi vấn đề đạo đức học; bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam; tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết, đặt minh triết Hồ Chí Minh vào cuộc sống của dân...

   249 p vlute 28/10/2016 8 0

 • Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

  Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

  Cuốn sách "Minh triết Hồ Chí Minh" tiếp cận với tư tưởng Hồ Chí Minh ở góc độ triết học và Folklore học với những nội dung chủ yếu: Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng của đạo đức học; bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam và tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết, sẽ cho bạn...

   239 p vlute 28/10/2016 7 0

 • Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 1 - Nguyễn Phúc Luân

  Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 1 - Nguyễn Phúc Luân

  Ebook "Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo" của tác giả Nguyễn Phúc Luân gồm 3 phần lớn: Vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế, ngoại giao trong tâm thức Hồ Chí Minh, một số luận lý ngoại giao Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo những nội dung đầu tiên của cuốn sách qua phần 1...

   182 p vlute 28/10/2016 10 0

 • Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Thành Duy

  Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Thành Duy

  Phần 1 cuốn sách "Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam" của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu: Về khái niệm con người, bản chất con người, về chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; về nguồn gốc hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; từ chủ nghĩa nhân văn Mác-xít đến chủ nghĩa...

   139 p vlute 28/10/2016 11 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Bài mở đầu - ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Bài mở đầu - ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương mở đầu - Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin trình bày về những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin; khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin; đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

   37 p vlute 24/02/2016 25 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 2.1 - ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 2.1 - ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 2.1 - Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng trình bày nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển.

   24 p vlute 24/02/2016 29 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 2.3 - ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 2.3 - ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 2.3 - Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật trình bày về cái riêng - cái chung, tất nhiên - ngẫu nhiên, nội dung - hình thức.

   42 p vlute 24/02/2016 12 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Chương 1 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng có nội dung trình bày về chủ nghĩa duy vật biện chứng với những nội dung cơ bản như chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất với ý thức.

   37 p vlute 24/02/2016 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook