Giáo trình Tiếp nhận nguyên liệu - MĐ02: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu

Giáo trình Tiếp nhận nguyên liệu là MĐ02 nghề "Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu". Nội dung trình bày phương pháp kiểm tra cảm quan nguyên liệu tại ao nuôi, theo dõi quá trình vận chuyển nguyên liệu từ ao nuôi và tiếp nhận nguyên liệu tại cơ sở sản xuất. Mời bạn cùng tham khảo.