Giáo trình Kỹ thuật thực phẩm: Phần 1 - NXB Đà Nẵng

Nội dung giáo trình “Kỹ thuật thực phẩm” này trình bày các kiến thức về các kỹ thuật xử lý, chế biến được sử dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Trong mỗi chương của giáo trình đều trình bày các kỹ thuật xử lý nguyên liêu, thực phẩm thường được áp dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Mỗi kỹ thuật xử lý, chế biến có nêu cơ sở lý thuyết của quá trình công nghệ, giới thiệu nguyên lý làm việc của các máy và thiết bị dùng thực
hiện quá trình công nghệ, ảnh hưởng của các kỹ thuật chế biến đến đặc tính cảm quan và giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm được chế biến... Tất cả đều được trình bày trong giáo trình, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 với những kiến thức chung về kỹ thuật thực phẩm.