Ebook An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước: Phần 1

Tài liệu "An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý an toàn thực phẩm nông sản; Sản xuất và tiêu thụ rau cho các thành phố lớn: Nghiên cứu điểm tại Hà Nội; An toàn thực phẩm thịt lợn – Từ thực tế tiêu dùng đến chính sách; An toàn thực phẩm với các sản phẩm lên men; Vấn đề sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và tương lai của nghiên cứu vi sinh vật đối với an toàn thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.