• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 4: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, khai báo prototype, viết nội dung của hàm, tham số trong lời gọi hàm, hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Dữ liệu kiểu cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo cấu trúc, các thao tác trên biến cấu trúc, mảng cấu trúc, con trỏ cấu trúc và địa chỉ cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, phương trình vi phân đường đàn hồi, phương pháp tích phân, phương pháp độc lập tác dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   82 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản" giới thiệu một số hệ thống đơn vị trong môn học, các chứ cái Hy-Lạp, đối tượng của sức bền vật liệu, phân loại vật thể thực,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   19 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kéo - nén đúng tâm, biểu đồ lực dọc, quy ước vẽ biểu đồ nội lực, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   77 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngoại lực, Liên kết – Phản lực liên kết, xác định phản lực liên kết, nội lực, nội lực trường hợp đồng phẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng hình học của mặt cắt, diện tích của hình phẳng, trọng tâm của hình phẳng, Mômen tĩnh của hình phẳng thông qua trọng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   87 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập" cung cấp cho người học một số ví dụ thanh chịu xoắn, khái niệm chung, biểu đồ mômen xoắn, ứng suất trên mặt cắt ngang, biểu đồ ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   56 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, nội lực và biểu đồ nội lực, uốn thuần túy phẳng, uốn ngang phẳng, phân loại uốn phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   85 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 0: Hàm số, giới hạn, liên tục

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 0: Hàm số, giới hạn, liên tục

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 0: Hàm số, giới hạn, liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hàm một biến, đồ thị hàm số, hàm xác định từng khúc, hàm số tăng, giảm, hàm số ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 1: Toán cho tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy số, chuỗi số, giá trị hiện tại ròng và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ; niên kim, các khoản cho vay và thế chấp; số chỉ số và năm cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Phép tính vi phân hàm 1 biến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Phép tính vi phân hàm 1 biến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 2: Phép tính vi phân hàm 1 biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm tại 1 điểm, đạo hàm phải - trái, hàm số đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm 2, đạo hàm của hàm ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 28/09/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số