• Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 1 - ThS. Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 1 - ThS. Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của tâm lý học hướng nghiệp; Những vấn đề tâm lý học của hoạt động hướng nghiệp; Những vấn đề tâm lý học của hoạt động chọn nghề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p vlute 25/12/2021 12 0

 • Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 2 - ThS. Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 2 - ThS. Phạm Mạnh Hà

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Một số yếu tố tâm lý cá nhân trong họat động chọn nghề; Chuyên đề tư vấn nghề và các vấn đề lý luận cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vlute 25/12/2021 11 0

 • Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam với mục tiêu nhằm bồi dưỡng cho sinh viên nắm được những đặc điểm, quan điểm và nguyên tắc, phương hướng cơ bản và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới, từ đó góp phần xây dựng tình cảm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng...

   26 p vlute 25/12/2021 8 0

 • Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên ta, nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng và đồng thời vận dụng những nội dung đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

   41 p vlute 25/12/2021 10 0

 • Bài giảng Điều lệnh đội ngũ - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Điều lệnh đội ngũ - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Điều lệnh đội ngũ với mục tiêu nhằm giới thiệu cho sinh viên biết và làm đúng động tác: Nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, đi đều; đứng lại; đổi chân trong khi đi; giậm chân; đổi chân; đứng lại đi đều; động tác chào. Làm cơ sở vận dụng trong quá trình học tập và vận dụng vào thực tế sau này.

   29 p vlute 25/12/2021 8 0

 • Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu nhằm giới thiệu cho sinh viên nắm mục đích, đối tượng, tính chất, đặc điểm, quan điểm cơ bản và nội dung chuẩn bị tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, làm cơ sở nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo...

   25 p vlute 25/12/2021 8 0

 • Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sự - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sự - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sựgiới thiệu cho sinh viên hiểu biết về khái niệm, tác dụng, cấu tạo, cách thể hiện nội dung trên bản đồ và sử dụng bản đồ địa hình quân sự. Làm cơ sở cho nghiên cứu, học tập và sử dụng bản đồ sau này.

   26 p vlute 25/12/2021 7 0

 • Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh với mục tiêu nhằm giới thiệu để sinh viên nắm vững tính tất yếu khách quan, nội dung cơ bản và những giải pháp của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta hiện nay.

   41 p vlute 25/12/2021 29 0

 • Ebook Copper in the automotive industry: Part 1

  Ebook Copper in the automotive industry: Part 1

  Ebook Copper in the automotive industry: Part 1 present the content: raw material resources; production; classification of copper materials; wrought copper materials; copper casting materials; properties of the copper materials. To understand the details of the content invite you to consult the document.

   92 p vlute 25/12/2021 9 0

 • Ebook Copper in the automotive industry: Part 2

  Ebook Copper in the automotive industry: Part 2

  Ebook Copper in the automotive industry: Part 2 of Automobile industry and the use of copper contains the content: working with copper materials; design notes; application; usage properties. Invite you to consult the document to grasp the content details.

   101 p vlute 25/12/2021 8 0

 • Ebook 650+ English phrases for everyday speaking

  Ebook 650+ English phrases for everyday speaking

  In this book you will learn 650+ common phrases to help you talk about forty (40) common every day subjects. This book is centered on giving you the phrases and ideas you need to talk about each subject in an everyday setting.

   50 p vlute 25/12/2021 10 0

 • Ebook Teacher's book international lega English

  Ebook Teacher's book international lega English

  "Ebook Introduction to international lega English – A course for classroom or self-study use" present a care in law; tort law; company law; real property law; litigation and arbitration an employment law case; international law; comparative law...

   184 p vlute 25/12/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số