• Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung các loại gang; khái niệm chung về thép; thép kết cấu; thép dụng cụ; kim loại và hợp kim màu; các vật liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vlute 25/12/2020 16 0

 • Giáo trình Điều khiển điện khí nén

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén với mục tiêu chính là Hiểu được về hệ thống khí nén, logic điều khiển, phương pháp điều khiển, thiết lập mạch điều khiển điện khí nén; Hình thành kỹ năng lập chương trình điều khiển; Đọc được các sơ đồ điều khiển điện-khí nén, thiết lập được các mạch điều khiển điện khí nén.

   122 p vlute 25/12/2020 34 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 2 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 2 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  "Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm - Bài 2: Quản trị bán hàng chiến lược và cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp" tìm hiểu về thiết lập mục tiêu và chiến lược bán hàng; mục tiêu và chiến lược bán hàng trong mqh với các cấp chiến lược của dn; chiến lược bán hàng theo chu kỳ sống sản phẩm; mô hình tổ chức lực lượng bán hàng.

   37 p vlute 25/12/2020 13 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 6 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 6 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  "Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 6: Thù lao và động viên khuyến khích lực lượng bán hàng" tìm hiểu cơ sở của động lực làm việc và việc đưa ra các chính sách động viên khuyến khích; các cấp độ nhu cầu trong công việc của nhân viên bán hàng; ưu nhược điểm của chính sách lương cứng, hoa hồng, thưởng.; những chính sách đãi ngộ tài chính khác...

   24 p vlute 25/12/2020 12 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 3 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 3 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  "Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm - Bài 3: Lãnh đạo lực lượng bán hàng" tìm hiểu bản chất của lãnh đạo lực lượng bán hàng, phân biệt lãnh đạo bán hàng và quản lý bán hàng; ứng dụng mô hình lãnh đạo của quản trị bán hàng; vai trò nhiệm vụ của Giám đốc bán hàng, những yêu cầu về kiến thức và phẩm chất, các nguyên tắc lãnh đạo.

   31 p vlute 25/12/2020 9 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 4 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 4 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  "Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 4: Tuyển chọn và huấn luyện lực lượng bán hàng" được biên soạn giúp người học tìm hiểu quy trình tuyển chọn và huấn luyện đào tạo lực lượng bán hàng; thực hiện hoạt động phân tích công việc và nắm bắt được các kỹ thuật đánh giá để tuyển chọn nhân viên bán hàng; xác định nguồn để thu hút các...

   38 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 1 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 1 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  "Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp" thông qua bài học này các bạn giải thích được bản chất và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp; phân loại và mô tả những nhiệm vụ của nhân viên bán hàng; tóm tắt các chức năng của quản trị bán hàng; trình bày quá trình quản trị bán...

   30 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 5 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 5 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 5: Bản chất của nghề bán hàng" để nắm chi tiết kiến thức các nội dung công việc một nhân viên bán hàng cần phải thực hiện trong quy trình bán hàng; nắm bắt được những yêu cầu về mặt kiến thức, những kỹ năng giao tiếp cơ bản của một nhân viên bán hàng; xác định những phẩm...

   35 p vlute 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 7 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 7 - ThS: Nguyễn Thu Lan

  "Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 7: Đánh giá lực lượng bán hàng" tìm hiểu bản chất và vai trò của hoạt động đánh giá lực lượng bán hàng; chu trình và phương thức đánh giá lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp; bản chất của phương pháp định lượng và định tính sử dụng trong đánh giá lực lượng bán hàng; nắm được các hệ thống chỉ tiêu...

   29 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản, đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản đến hạch toán kế toán, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp xây dựng xây lắp,...

   9 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp, yêu cầu về quản lý và nguyên tắc hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ lao động, phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ,...

   27 p vlute 25/12/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, kế toán chi tiết thành phẩm, kế toán tổng hợp hàng hóa, kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,...

   32 p vlute 25/12/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số