• Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1 trình bày các nội dung: Hướng dẫn phương pháp học tập và ôn thi hiệu quả; đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lê nin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia...

   40 p vlute 22/07/2022 22 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị)" trình bày các nội dung: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế...

   68 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Giáo trình Luật Dân sự: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm Luật Dân sự Việt Nam; quan hệ pháp Luật Dân sự; giao dịch dân sự; thời hạn, thời hiệu; tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   445 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Giáo trình Luật Dân sự: Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghệ và quyền đối với giống cây trồng, chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài....

   370 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1 giới thiệu tới người đọc hệ thống câu hỏi và trả lời về: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh,...

   62 p vlute 22/07/2022 14 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2 giới thiệu tới người đọc hệ thống câu hỏi và trả lời về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người. Mời các bạn cùng tham...

   55 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật hình sự trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm cụ của luật hình sự và khoa học luật hình sự, lịch sử luật hình sự Việt Nam, các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, đạo luật hình sự, trách nhiệm, khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p vlute 22/07/2022 15 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật hình sự trình bày các nội dung: Cấu thành phạm tội, khách thể của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn phạm tội, đồng phạm, các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 1 giới thiệu tới người đọc hệ thống câu hỏi và trả lời về: Khái niệm về triết học và triết học Mác Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị): Phần 2 giới thiệu tới người đọc hệ thống câu hỏi và trả lời về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p vlute 22/07/2022 14 0

 • Giáo trình Gia đình học: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

  Giáo trình Gia đình học: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

  Giáo trình Gia đình học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những vấn đề đại cương trong gia đình học; nội dung nghiên cứu gia đình học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Giáo trình Gia đình học: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

  Giáo trình Gia đình học: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Gia đình học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: những yếu tố tác động đến sự phát triển của gia đình Việt Nam; xu hướng biến đổi về giá trị cấu trúc và giá trị chức năng của gia đình Việt Nam; định hướng phát triển gia đình trong xã hội hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vlute 22/07/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số