• Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng "Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, vấn đề 1 dẫn đến bài toán QHTT, các dạng của bài toán QHTT, phương pháp hình học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p vlute 18/07/2020 18 1

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 9: Các bài toán tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí

  Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 9: Các bài toán tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí

  Bài giảng "Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 9: Các bài toán tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế về hình dạng, quy trình 1 lập mô hình toán tối ưu hóa, các bài toán thiết kế dầm, ứng suất đơn và trượt thuần túy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p vlute 18/07/2020 29 1

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 10: Ứng dụng excel solver giải các bài toán tối ưu hóa

  Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 10: Ứng dụng excel solver giải các bài toán tối ưu hóa

  Bài giảng "Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 10: Ứng dụng excel solver giải các bài toán tối ưu hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Kích hoạt excel solver, giải phương trình phi tuyến 1 ẩn, giải hệ phương trình - Bất phương trình phi tuyến,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vlute 18/07/2020 17 1

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 11: Ứng dụng Matlab giải các bài toán tối ưu hóa

  Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 11: Ứng dụng Matlab giải các bài toán tối ưu hóa

  Bài giảng "Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 11: Ứng dụng Matlab giải các bài toán tối ưu hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống nhất phiên bản Matlab, giới thiệu về Optimization Toolbox, cực tiểu hóa hàm một biến số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vlute 18/07/2020 19 1

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí: Hướng dẫn làm bài tập về trọng tâm vật rắn phức hợp (không dùng tích phân)

  Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí: Hướng dẫn làm bài tập về trọng tâm vật rắn phức hợp (không dùng tích phân)

  Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí: Hướng dẫn làm bài tập về trọng tâm vật rắn phức hợp (không dùng tích phân) đã hướng dẫn cho người học cách giải một số dạng bài tập về trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vlute 18/07/2020 17 1

 • Bài giảng Học máy: Bài 1 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 1 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài 1 - Giới thiệu học máy cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về học máy, các ứng dụng của học máy, ngôn ngữ lập trình, mô hình học máy, dự đoán và suy diễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vlute 18/07/2020 13 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 2 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 2 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài 2: Học có giám sát cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật phân lớp đơn giản, lựa chọn K, giải thuật học máy tốt nhất, chuẩn bị dữ liệu, giới thiệu về học có giám sát, phân lớp và hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   0 p vlute 18/07/2020 12 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 3 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 3 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra chéo, hiệu chỉnh mô hình, mô hình thưa cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật học máy, hàm tổn thất, kỹ thuật kiểm tra chéo, mô hình có điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   0 p vlute 18/07/2020 11 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 4 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 4 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài 4: Hồi quy logistic, máy vec tơ hỗ trợ cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi quy logit, phân lớp và hồi quy, hồi quy logistic, hàm logistic trên dữ liệu default,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vlute 18/07/2020 11 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 5 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 5 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài 5: Cây phân loại và hồi quy cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật học máy, cây quyết định, biểu diễn cây quyết định, tập luật từ cây quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vlute 18/07/2020 12 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 6 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 6 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài 6: Các phương pháp học máy kết hợp cung cấp cho người học các kiến thức: Bootstrap là gì, các phương pháp kết hợp enemble methods, phương páp kết hợp boosting, độ sâu của từng cây,... Mời các bạn cùng thâm khảo nội dung chi tiết.

   0 p vlute 18/07/2020 10 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 7 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 7 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài 7: Học máy không giám sát cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích cụm, phương pháp phân cấp, thuật toán K-means, khởi tạo tâm cụm, phân đoạn, nén ảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vlute 18/07/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số