• Bài giảng Lập trình C: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 3: Các khai báo, biểu thức, khối lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khai báo, biểu thức, khối lệnh. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   28 p vlute 31/12/2018 3 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 4: Lệnh vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Lệnh vào/ra dữ liệu, lệnh lựa chọn, lệnh lặp, lệnh break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vlute 31/12/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 7 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 7 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 7: Con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Địa chỉ và con trỏ, con trỏ, mảng và xâu ký tự, quản lý bộ nhớ với hàm malloc() và free (). Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vlute 31/12/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 8 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 8 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Lập trình C - Chương 8: Hàm trong C" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo hàm, định nghĩa hàm, sử dụng hàm, con trỏ trỏ tới hàm. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   29 p vlute 31/12/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   17 p vlute 31/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 1 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 1 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học một số khái niệm về phần mềm, chất lượng phần mềm, công nghệ phần mềm, quy trình phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p vlute 31/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 2 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 2 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 2: Khảo sát hiện trạng & Xác định yêu cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về yêu cầu PM, xác định yêu cầu, đặc tả yêu cầu, thẩm định yêu cầu, đặc tả hệ thống và làm bản mẫu.

   50 p vlute 31/12/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 2B - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 2B - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 2b: Đặc tả yêu cầu" cung cấp cho người học các khái niệm, mô hình hóa yêu cầu, lược đồ Use-case, mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p vlute 31/12/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 3 - Lương Trần Hy Hiến (tt)

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 3 - Lương Trần Hy Hiến (tt)

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 3: Phân tích phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hướng đối tượng, sơ đồ lớp ở mức phân tích, sơ đồ lớp và Khả năng tiến hóa của hệ thống, sơ đồ trạng thái.

   84 p vlute 31/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 3 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 3 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 3: Phân tích phần mềm" giới thiệu các phương án triển khai phân tích phần mềm, conceptual data model or ERD, xét ứng dụng quản lý TKB,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vlute 31/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 4 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 4 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 4: Thiết kế phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế dữ liệu mức vật lý, sử dụng Power Designer để vẽ mô hình PDM, phát sinh và tạo CSDL trong SQL Server2008/2012.

   67 p vlute 31/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 4 - Lương Trần Hy Hiến (tt)

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 4 - Lương Trần Hy Hiến (tt)

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 4: Thiết kế phần mềm" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc phần mềm, bao gồm: Khái niệm, các mô hình kiến trúc, công nghệ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vlute 31/12/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook