• Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 giới thiệu đến các bạn các nội dung bài học gồm có Giới thiệu, công suất; Lựa chọn địa điểm; Kiểm soát chất lượng; Hoạch định tổng hợp; Hoạch định tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vlute 26/08/2021 22 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1 Hoạch định công suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định công suất; Xác định điểm hòa vốn; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vlute 26/08/2021 28 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1A - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1A - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1A Lựa chọn vị trí cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp cho điểm; Qui trình AHP; AHP – Expertchoice; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vlute 26/08/2021 20 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 Kiểm soát chất lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm soát chất lượng; Thuộc tính chất lượng; Bài học kinh nghiệm; Nguyên tắc kiểm soát chất lượng; Phương pháp quản lý chất lượng; Tư duy mới; Chi phí chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p vlute 26/08/2021 19 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 4 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 4 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 4 Quản trị kho cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản trị tồn kho; Phân tích ABC; Mô hình EOQ; Chiết khấu số lượng; Mô hình VMI. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vlute 26/08/2021 19 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 2 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 2 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 2 Hoạch định tổng hợp cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định tổng hợp; Phương pháp hoạch định; Hoạch định giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vlute 26/08/2021 14 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 Hoạch định vật tư MRP cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định vật tư MRP; Xác định cỡ lô (Lot sizing); MRP II & ERP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 6 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 6 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 6 Tinh gọn cung cấp cho người học những kiến thức như: Lãng phí; 5s; Tinh gọn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 Vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thiết nghiên cứu cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định vấn đề nghiên cứu; Ý tưởng, vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu; Thực hành – Thảo luận.

   22 p vlute 26/08/2021 14 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu KH và NC marketing là gì?; Phân loại và vai trò nghiên cứu marketing; Các trường phái nghiên cứu khoa học; Lý thuyết khoa học và NCKH; Quy trình nghiên cứu.

   22 p vlute 26/08/2021 15 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 Tóm lược lý thuyết cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa; Vai trò của tổng kết lý thuyết; Đặc điểm của một “cơ sở lý luận” TỐT; Nguồn tìm các nghiên cứu liên quan; Quy trình tổng kết lý thuyết; Trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo.

   31 p vlute 26/08/2021 11 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 Đo lường và thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược nghiên cứu định lượng; Đo lường và cấp độ thang đo trong nghiên cứu; Công cụ thu thập dữ liệu.

   28 p vlute 26/08/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số