Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới về chương trình dạy kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ

Bài viết trình bày tóm tắt các học thuyết tâm lí cổ điển và hiện đại được xem là nền tảng của dạy kĩ năng xã hội (KNXH) cho trẻ mầm non có rối loạn tự kỉ và các công trình nghiên cứu trên thế giới về chương trình dạy KNXH cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ.
Hỗ trực trực tuyến Facebook