Tối ưu hóa quy trình xác định kiểu gen của đa hình APOA5 rs662799 ở trẻ em nam 6-11 tuổi tại Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này là ứng dụng phương pháp đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn để phân tích đa hình gen APOA5 rs662799 ở quần thể người Việt Nam. Nghiên cứu này đã tối ưu hóa phương pháp phân tích đa hình APOA5 rs662799 với enzyme MseI và xác định được sự phân bố tỉ lệ kiểu gen và alen ở 405 trẻ em tiểu học nam tại Hà Nội.