Thu nhận enzyme cellulase và xylanase từ giá thể trồng nấm sau thu hoạch và thử nghiệm xử lý rơm rạ

Bài viết này được nghiên cứu nhằm thu nhận enzyme cellulase,
xylanase từ giá thể trồng nấm sau thu hoạch và ứng dụng trong xử lý rơm rạ với hy vọng qua quá trình nghiên cứu và thực nghiệm chúng tôi sẽ thu được chế phẩm enzyme từ nấm ăn có hoạt tính cao, làm tăng giá trị kinh tế cho nghề trồng nấm, đồng thời tận dụng và xử lý nguồn phụ phẩm rơm rạ sẵn có của địa phương.