Thành phần axít amin và các chất bay hơi có trong một số loại nước mắm thương mại ở Việt Nam

Trong bài báo này, tác giả tiến hành nghiên cứu thành phần axít amin và các chất bay hơi có trong bốn loại nước mắm thương mại ở Việt Nam. Bốn loại nước mắm được tuyển chọn gồm: nước mắm Nha Trang (NTFS), nước mắm 584 (584FS), nước mắm Khải Hoàn (KHFS) và nước mắm Chinsu (CSFS). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.