Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Thông tin tin học

Đây là tài liệu dùng để hướng dẫn giảng dạy bộ môn thông tin tin học. Các bạn sử dụng tài liệu để giảng dạy học viên có kiến thức và kỹ năng về mạng, mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng, các kiến trúc và công nghệ mạng LAN, khảo sát các lớp trong mô hình OSI, các dịch vụ mạng cơ sở, giới thiệu và cài đặt Windows Server 2003, Active Directory, quản lý tài khoản người dùng và nhóm, chính sách hệ thống, chính sách nhóm, quản lý dĩa, tạo và quản lý thư mục dùng chung, dịch vụ DHCP, quản lý in ấn, dịch vụ truy cập từ xa, dịch vụ DNS, dịch vụ FTP, dịch vụ WEB, dịch vụ MALL, dịch vụ Proxy, giới thiệu về hai phần mềm Mdaemon và Wingate.