Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Khởi đầu một nghiên cứu
KHSP ứng dụng bằng việc lập
kế hoạch.
-Kế hoạch NCKHSPƯD giúp
người nghiên cứu thực hiện
xuyên suốt các bước
nghiên cứu.