Tài liệu giảng dạy - Tin văn phòng

Tài liệu giảng dạy "Tin văn phòng" với mục đích cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng về máy và các khái niệm liên quan, cả trên khía cạnh lý thuyết cũng như thực hành. Tài liệu được chia thành 4 chương chính: giới thiệu các khái niệm cơ bản và hệ điều hành MS Windows, chương trình soạn thảo văn bản MS WORD, làm việc với bảng tính MS Excel, Công cụ trình chiếu MS PowerPoint. Đây là tài liệu tham khảo để hướng dẫn giảng dạy và học tập bộ môn tin học.
Hỗ trực trực tuyến Facebook