So sánh hiệu quả trích ly chất màu betacyanin từ vỏ quả thanh long bằng vi sóng và siêu âm

Nghiên cứu này được thực hiện để so sánh hiệu quả trích ly chất màu betacyanin trong vỏ quả thanh long bằng vi sóng và siêu âm bằng phương pháp thực nghiệm. Ở cả hai phương pháp này, thời gian (0 - 110 giây đối với vi sóng; 0 - 25 phút đối với siêu âm) và công suất (200 W; 400 W; 600 W đối với vi sóng; 150 W, 187,5 W, 225 W đối với siêu âm) được khảo sát. Với trích ly bằng vi sóng, hiệu quả trích ly betacyanin cao nhất (0,456 ± 0,004 mg/100g) được xác định ở thời gian 30 giây và mức năng lượng 600 W.