Sinh tổng hợp lacton để sản xuất hương liệu sử dụng trong công nghệ thực phẩm

Bài viết trình bày một số khía cạnh trong sử dụng công nghệ sinh học để sản xuất lactone cũng như ảnh hưởng của lactone đối với các tế bào sản xuất và tổng quan ngắn gọn về sản xuất lactone tại Việt Nam.