Quản trị trường đại học công lập trong bối cảnh mở rộng tự chủ cơ sở tại Việt Nam

Bài viết là một tổng thuật lí luận về mô hình quản trị trường đại học (ĐH) để làm sáng tỏ quyền hạn của các chủ thể hoạt động trong nhà trường và các đặc điểm riêng của quản trị trường ĐH. Bài viết cũng bàn về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn mô hình quản trị phù hợp.
Hỗ trực trực tuyến Facebook