Nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện nay việc nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở
thành đòi hỏi bức xúc của toàn xã hội. Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được
triển khai ở tất cả các trường đại học và cao đẳng trên cả nước từ năm học 2003-
2004.