Nghiên cứu điều chế diesel sinh học từ dầu hạt cây lai (Aleurites moluccana (L.) Willd)

Nội dung bài viết trình bày kết quả phân tích cho thấy chất lượng của biodiesel thu được từ dầu hạt cây Lai đã đáp ứng cơ bản Tiêu chuẩn dầu diesel (tiêu chuẩn EN 590) và Tiêu chuẩn dầu biodiesel (tiêu chuẩn EN 14214 và ASTM D6751) và có thể sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel. Kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng khí thoát ra từ động cơ diesel của máy phát điện chạy bằng diesel dầu mỏ và biodiesel từ dầu hạt cây Lai cho thấy việc sử dụng biodiesel thân thiện hơn với môi trường rất nhiều: (i) Hàm lượng khí CO2 giảm 30%; (ii) Hàm lượng khí CO giảm 50% và (iii) Hợp chất hydrocacbon giảm hơn 20%.