Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu do và BDF tới một số vi sinh vật trong nước biển ở Việt Nam

Hiện nay còn rất ít công trình nghiên cứu về khả năng gây ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là nước biển do sử dụng DO và BDF. Sự biến đổi của chúng trong tự nhiên, trong môi trường nước biển, những ảnh hưởng của chúng đối với môi trường sống, đặc biệt là môi trường vi sinh vật biển còn là những câu hỏi bức xúc đối với các nhà khoa học hiện nay. Bài báo này sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng dầu DO và dầu BDF tới các loại vi khuẩn hiếu khí, nấm men, và nấm mốc trong nước biển.