Nâng cao khả năng sống của Lactobacillus casei vi gói bằng kỹ thuật sấy phun với hỗn hợp prebiotic

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của prebiotic Galactooligosaccharide (GOS) (0% và 2% w/v) lên khả năng sống sót của L.casei (AS186) vi gói bởi whey protein 10% (w/v) và maltodextrin 5% (w/v) bằng kỹ thuật sấy phun được khảo sát.