Một số giải pháp đảm bảo chất lượng học phần thực hành nghiệp vụ sư phạm ở khối trường đại học sư phạm

Hiện nay, cách thức triển khai cũng như đánh giá thực tập sư phạm còn mang nặng tính hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất năng lực tay nghề của giáo sinh. Chất lượng công tác đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của sinh viên sư phạm. Trên cơ sở phân tích hiện trạng đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm, bài báo đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.