Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục

Module THPT 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục giúp giáo viên THPT nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của hoạt động giáo dục trong nhà truowngfvaf có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo.